Dråp 1603 i Jämshögs socken

Andhers Pedhersson i Gemla en bonde uti Öÿa sogn i Kinnivalds häradt uti Smålandh, klagar att då hans syskonebarn en drängh benämnd Pedher Månsson , född uti Huseby i Skatla sogn uti forne härad, skulle ifiordh den 19 Julji draga ifrån Åh…marknadt, och kom rÿdandes med sin qvinfolk twa mÿler när gränsen, til en by benämnd Gemsöö, då sågo han uti en gard iämte wäghen någre danska och drucko, och en af dem nemlighen Ländsmannens stiufson  i Gårdagöl, skiöt strax åt forne dräng, ändes haa honom icke drabbede, de samma togh Länsmannens egen son benämnd Olof Gislesson sÿn bössa och sade, jae huru när iagh råkar om iagh kan hitta på den swarta pricken upå brÿstet, och han medh skiöd löst råkandes den andra under wenstra …, så att han strax störta dödh vidh af hasten, kom han med whi skiortan öfver de …

Detta är ett brev med klagomål från Sverige till Danmark och inte ett domstolsprotokoll.