3 styck notiser från Törnaryd i Åryd socken

1635 den 2 Martÿ Stadde Jenns Hansenn i Tiörnaröd i Aaröd sogen i Blegind halff andenn fierinnghbrugh i for: gaard

1637 den 1 junij Stadde Per Strangesenn udi Tiörnaryd i Aaryd Sogen i Bleginde dend haluegaard dersammestads som hans fader fradöde och moderen igienn godvilligen for honom oplod

1637 den 2 july afftinget en tienstedreng vid naffn Jep Hannsenn paa Tiönaryd i Blegind for layersmaall hand haffue hafft med et Quindfolk vid naffnn Karenn som war paa et andet hues och hand effter sin ydersta fornuffue affsonit

OBS! Står ej vilken gård det gäller. Notiserna finns i räkenskaperna för Villands härad.