Hemmingsmåla

När man forskar frågar man sig ofta vad bynamnen kommer ifrån. När jag i jordeboken från 1563 hittade Erik Hemming fick man detta svar tänkte jag. Det borde vara hans far Hemming som namngav platsen.

När jag för ett tag sedan studerade jordeboken från 1525 såg jag Erich Hanning i Øghed mølle. De byar som omnämns i jordeboken 1563 (torp ej inräknade) finns alla med i jordeboken 1525, förutom Hemmingsmåla. Istället hittar vi Øghed mølle med samma brukare.

Øghe är samma namn som Aage eller på svenska Åke. Vi hittar namnet även i Holje och Hässlehult vid 1500-talets första hälft.

Om det är släktsamband mellan Holje och Hemmingsmåla så förklarar det att man i ett par hundra år har samfälld mark och tillsammans försvarar sin rågång.

Dråp 1603 i Jämshögs socken

Andhers Pedhersson i Gemla en bonde uti Öÿa sogn i Kinnivalds häradt uti Smålandh, klagar att då hans syskonebarn en drängh benämnd Pedher Månsson , född uti Huseby i Skatla sogn uti forne härad, skulle ifiordh den 19 Julji draga ifrån Åh…marknadt, och kom rÿdandes med sin qvinfolk twa mÿler när gränsen, til en by benämnd Gemsöö, då sågo han uti en gard iämte wäghen någre danska och drucko, och en af dem nemlighen Ländsmannens stiufson  i Gårdagöl, skiöt strax åt forne dräng, ändes haa honom icke drabbede, de samma togh Länsmannens egen son benämnd Olof Gislesson sÿn bössa och sade, jae huru när iagh råkar om iagh kan hitta på den swarta pricken upå brÿstet, och han medh skiöd löst råkandes den andra under wenstra …, så att han strax störta dödh vidh af hasten, kom han med whi skiortan öfver de …

Detta är ett brev med klagomål från Sverige till Danmark och inte ett domstolsprotokoll.