1618-1638 Mantalslängder

Mantalslängder

m fl

1618 -1638

Trankriberat av Ingegerd och Rune Gunnarsson, okt 1996 – jan 1997

 

Innehållsförteckning

Presentation                                                                                                       sid   4

Ord- och namnförklaringar                                                                                sid   5

År 1618      Mandtaals Register, ingress                                                          sid   6

                   Jordeigne Bønder                                                                         sid   6

                   Feste Bønder                                                                                 sid   6

                   Indester, Boëlsmend och Gaardmend                                         sid   7

                   Embitzmend wden Auffuell                                                         sid 11

                   Thienste drenge for fuld lønn                                                      sid 11

                   Thieniste drenge for Halft lønn                                                   sid 11

                   Skatteskriv:s kommentar ang Jämsh:s Sn                                       sid 12

År 1620      Mandetal, ingress                                                                           sid 13

Jordeignnebønnder                                                                      sid 13

Leieguotz                                                                                       sid 13

Indester ocg Buolsmed                                                                 sid 13

Gaarmend                                                                                     sid 15

Drenge for fulld Løn                                                                    sid 15

Drenge for Halff Lønn                                                                 sid 15

År 1620      Adgift, ingress-utdrag                                                                    sid 16

Thiennste drennge for fulld Lønn                                               sid 16

År 1622      Manndtall, ingress                                                                         sid 17

Møller som Inngen Auffwell brugger                                         sid 17

Drenge før Fulld Lønn                                                                 sid 18

År 1622      Manndtall Och Skatteregister, ingress                                         sid 19

Jordheignebønnder                                                                      sid 19

Indester, Bollsmandt, gaardsmendt och Embidtsmendt           sid 19

År 1623      Manndtaal Och Skatte Register, endast ingress                          sid 21

År 1624      Manndtaal och Skatteregister, ingress                                         sid 22

Jordeignebønnder                                                                         sid 22

Festebønnder                                                                                 sid 23

Indester, Bollsmenndt, gardmend och Embidsmend                 sid 23

Tiennstedrennge for Fuldt lønn                                                  sid 25

Drenge for Hallff lønn                                                                  sid 25

År 1625 –

År 1627      Längderna är ej avskrivna                                                               sid 26

År 1628      Mandtall Och Schatte Register, ingress                                       sid 27

Jordteigne Bønder                                                                        sid 27

Festebønder …giffuer Heell Schatt                                             sid 27

Fester … Giffuer halff Schatt                                                    sid 28

Indester Boelsmend Gaardmend och Embidtzmend                 sid 29

Tienstedrenge For fulld Lønn                                                     sid 29

Tienstedrenge for halff lønn                                                        sid 29

År 1629      Endast utdrag med speciellt innehåll                                              sid 30

År 1631      Manndtals Register, ingress                                                          sid 31

Jordeigne Bønder                                                                         sid 31

Jordeigne Inndester                                                                      sid 31

Leiggaarde                                                                                     sid 31

Fester                                                                                             sid 32

LeigeIndester paa Gaarde                                                           sid 32

Jndester paa Fester                                                                       sid 33

Gaardmendt                                                                                  sid 33

Drenge                                                                                           sid 33

År 1632      Mantals register, ingress                                                               sid 34

Jordeigennde Bønder                                                                   sid34                    Heelle feste Gaarder                                                                                               sid34                   Husmendt och Indester                               sid 35

Peebersuenne                                                                                sid 39

Drenge for fuld Lhønn                                                                 sid39                    Drenge for halff lønn                                                                                       sid39                   Skattskr:s kommentar ang Jämsh:s sn                                                                                               sid 39

År 1633 –

År 1634      Längderna är ej avskrivna                                                               sid 40

År 1635      Mandtals Register, ingress                                                            sid 41

Jordeigne bønder                                                                          sid 41

Helle Festegaarde                                                                          sid 41

Hussmend och Jndester                                                                sid 42

År 1636      Mandtall och Schatte Register, ingress                                        sid 43

Jordeigne bønder                                                                          sid 43

Jordeigne Indester                                                                        sid 43

Helle festebønder                                                                          sid 44

Indester och fester                                                                        sid 45

Flydende Gaardemend                                                                 sid47

Drenge for fuld løhnn                                                                                     sid 48

Drenge for halff lønn                                                                   sid 48

År 1637      Manntalls Register … Nota:                                                        sid 49

År 1637      Skatte Mandtall … Salpietershatt, ingress                                  sid50

Huer gaard giffuer 1 sholpund                                                                                                        sid 50

År 1637 – År 1638      Salpeter Mandtall, ingress                                                            sid52

Grenum fgr                                                                                   sid52

Wilsholte fierding                                                                                               sid52

Hollie fierding                           sid52

Lønnemaale fgr                                                                             sid52

 

 

Danska filmrullar M 18 808 – M 18 809

Jämshögs socken

Dessa filmrullar från Riksarkivet i Köpenhamn innehåller ett antal mantalslängder, skattelängder och salpeterlängder från bl a Jämshögs socken under åren 1618 – 1638. Jämshög sorterade då under Villands härad och Sölvesborgs län.

Vi har skrivit av de flesta av längderna vad gäller Jämshögs socken, dock inte alla. Detta mest av tidsskäl men även därför att många längder i stort sett är upprepningar av föregående års längd. Dessutom är stilen delvis ganska svårläst, vilket ökar tidsåtgången för avskrivandet.

Givetvis medför den svårlästa stilen även risk för felläsning, vilket alltså inte kan uteslutas, i synnerhet som längderna innehåller byanamn, som inte finns motsvarigheten till i våra dagar eller i äldre benämningar i litteraturen.

Personnamn och byanamn är stavade så ordagrant som möjligt enligt originaltexten, vilket även gäller ordvalet i de ingresser, som medtagits och nedskrivits.

Personnamnen är icke datasorterade, detta pga att längderna har så olika utformning, att det är omöjligt att samla alla i en sortering. Många personer är dessutom inte platsangivna, men dessa torde i allmänhet höra hemma i nästföregående by.

1638 indelas Jämshögs socken i längderna – för första gången (?) – i de fyra fjärdingar, som sedan tillämpas under lång tid framåt i skattelängder och husförhörslängder.

OBS! Spaltindelningen i vissa längder är gjort för att spara utrymme, och den harmonierar visst inte alltid med motsvarande i originautskriften.

Ordförklaringar: (Obs att orden kan vara olika stavade från stycke till stycke!)

Auffiel                 odling

Boelsmend          flera om en gård

Embitsmend        ”gärningsmän” dvs skomakare, skräddare m fl

Festebönder         brukare av frälse- eller kronojord

Flydende             utan fast plats

Gaardmend         hade ej del i huset de bebodde

Indester               medbrukare

Jordeigne             jordägande

Leieguotz            arrendegårdar

Martinii Dag        11 november

Möller                  mjölnare

Pasche                 påsk

Peebersuenne       gamla ungkarlar

 

Källor: Hans Miltons bok om Sölvesborgs och Listers historia, Danskt-svenskt lexikon,

K.-G. Seglands Almanacka för 500 år, samt egna tolkningar.

 

Byanamn: (med varierande stavningar)

Davershult           Karamåla

Ormamåla            Lilla Ryd

Scherslycke         Spinkamåla

Schramsemåla      Regneboda

Skrivaremåla        Ljusaryd

Svenstorp            Harasjömåla

Werholt               Väghult

Källor: J J Öllers bok om Jemshögs Sochn samt 1624 års prästrelationer.

I övrigt finns ett antal mer eller mindre svårtydda gårds- eller bya-namn i de presenterade längderna. Det framgår i allmänhet, vilken by som avses, men enstaka gånger finns namn, som är näst intill obegripliga. Den inbördes ordningen mellan byarna kan, eftersom det inte rör sig om datasorteringar i alfabetisk ordning, ge en viss vägledning.

 

FILM NR M 18 808

Mandtaals Register paa Kongsskatten aff Søllitzborg Slotts laen, med Gjemse sogen, som Wdgaffs effter Kong: May: Breff thill Martinii dag 1618.

Nota!

Copia aff Konng: Mayts Missive offuergiffuer, at bønderne der i lehnnit som pleyer at fange forschaanelse paa den almindelige landeskat, maa og denne gangh med halfparter Vdj lige maade forskaannis.

I Giemsøe sogen och Bye giffuer Fuld skat

Jordeigne Bønder

Gemsiø

Peder Hindze

Her Peder Oelsen

Boeld Madzis

Bendt Sebeng

Hollie

Jens Lauritzen

Oluff Pedersen

Niels Mogensen

Anders Nielsen

Peder Knudtzen

Røesie

Haagen Tygesen

Hessesholtt

Madtz Bendtsen

Liungrye

Peder Oelsen

Røeholdt

Niels Jemsen

Greum

Anders Suendsen

Haagen Jensen

Haagen Giøng

Oluff Jensen

Jens Hansen

Jens Suendsen

Jens Lauritzen i Gellerune gaard

Feste Bønder i foreschreffne Sogen

I Gembsøe

Thrued Jensen

Hans Pedersen

Eshild Nielsen

Boefald

Gisell Haagensen

Alteholdt

Jens Clemendsen

Kiereboell

Madtz Persen

Borge Jensen

Løffuersholdt

Peder Jensen

Brødeholdt

Madtz Kieldsen

Killeboë

Jep Hermandsen

Rasmus Mortensen

Peder Erichsen i Røsie

Røen

Thord Bendtsen

Grenum

Erich Jensen

Thorl Nielsen

Niels Haagensen

Nybøigden

Thrued Suendsen

Erichstorp

Bendt Giermandsen

Schorsmaalle

Oluff Pedersen

Bødmestorp

Suend Nielsen

Gaaslund

Jens Bendtsen

Thomekull

Madtz Hermandsen

Ugleboë

Lauritz Giselsen

Allemaalle

Per Clemendsen

Wilsholdt

Sønne Giermandsen

Haagen i Sletten

Schielmersholt

Bendt Mogensen

Fareboëll

Suend Aagesen

Anders Suendsen

Bendzboe

Erich Persen

Kåreboë

Madtz Hansen

Birchefald

Giøde Oelsen

Wegholt

Peder Joënsen

Aage Lasen

Rønaas

Madtz Pedersen

Madtz Suendsen

Kørcheholdt

Jens Pedersen

Slaugsnis

Jens N:

Krogen i Snølleboë

Suend i Kullen

Sisell i Moneshin

Hemsholtt

Sønne Haagensen

Schrubbeboë

Tommis Kieldsen

Røejsholdt

Gomme Kieldsen

Opmaye

Jens Joënsen

Hiernis

Madtz Aagesen

Peder Jensen i Hallandsboë

Garegiøel

Erich N:

Suend i Kompershulle

Dallensholtt

Erich N:

Thoseboë

Oluff N:

Jndester Boëlsmend och Gaardmend

Giembse bye

Bommer Lauritzen

Karll Jensen

Joën Giøng

Boëld Joënsdatter

Niels N:

Oluff Nielsen

Peder Haldt

Jens Halt

Laurs Haldt

Alteholdt

Jep Giøng

Gillenis

Oluff Haagensen

Bageboë

Niels Thostensen

Brogemaalle

Jens Oelsen

Liungrye

Jens Thygesen

Philippus ibidem

HuillingRye

Suend Nielsen

Oluff Bendtsen

Kiereboëll

Niels Kierstensøn

Løuersholdt

Peder Mortensen

Joën Gammelsen

Niels Moensen

Hans Persen

Brødeholt

Kield Nielsen

Michel Bendtsen

Ehrlandt i Killeboë

Morten Madtzen ibid:

Niels Knecht

Jngemand Oelsen

Thrued Eshildsen

Røesholtt

Peder Jensen

Morten N:

Aage Hendrichsen

Niels Jepsen

Niels Hielmb

Holle

Bendt Lauridtzen

Oluff Mogensen

Hans Nielsen

Jens Suendsen

Erich Sebesen

Bommer Laursen

Joën Suensen

Oluff Mogensen

Oluff Powelsen

Aage Rytter

Gudfast Kieldsen

Jep Grimb

Hans Pedersen

Madtz Mogensen

Hans Mogensen

Oluff Oelsen

Peder Nielsen

Oluff Thrudsen

Bischopsmaalle

Madtz Budde

Sund Mogensen

Hemmingsmaale

Peder Grimb

Suend Bendsen

Oluff Decker

Gunde Eshildsen

Jens Mortensen

Røsie

Jens Haagensen

Bendt Oelsen

Suend Oelsen

Jens N:

Troels Giøng

Peder N:

Hejselholdt

Madtz Erichsen

Bendt Lauritzen

Lauritz Bendtsen

Per Joënsen

Bendt Jensen

Anders Tygesen

Niels Haagensen

Peder Judsh

Madtz Moënsen

Karlstorp

Jens Karsen

Niels N:

Røen

Joën Karsen

Grenum

Niels Oelsen

Niels N:

Laurs N:

Peder Jensen

Jens Bommersen

Jens Persen

Jens Suendsen

Jens Jensen

Niels Pedersen

Per Thordsen

Oluff Jensen

Madtz Nielsen

Moens N:

Jens Mörk

Gunder Jørgens

Anders Suendsen

Per Jensen

Jens N:

Peder Mortensen

Nybøigden

Per Lygge

Schorsmaalle

Niels N:

Bødmerstorp

Signe N:

Knud N:

Gaaslunde

Suendt N:

Thomekull

Bendt N:

Erichstorp

Joën Pedersen

Allemaalle

Sønne N:

Schriffuersholdt

Anders N:

Peder Mortensen

Schalmoede

Niels N:

Kiersmaalle

Thruidt N:

Suendt Findt

Jnge N:

Schramsmaalle

Peder N:

Hogentorp

Madtz Krog

Thue N:

Bent Lauritzen

Las Balch

Gomme Joënsen

Lauritz Suendsen

Ugleboë

Thosten Sillesen

Sletten

Eshild N:

Bodell N:

Schielmersholt

Madtz N:

Faarboëll

Borge N:

Vnne N:

Bentzboë

Niels Oelsen

Giermundt N:

Oluff Erichsen

Kåreboë

Erich Oelsen

Birchefaldt

Madtz N:

Lauritz Nielsen

Wegholdt

Bodell N:

Rønaas

Hogen Oelsen

Morten Andersen

Erich Madtzen

Oluff Suendsen

Mørcheholdt

Erich Jensen

Slaugnis

Kierstine N:

Kullen

Gidsell N:

Joën Sebbesen

Nibeboë

Jens Benetsen

Nødeboë

Kiøring Strichersen

Powell Persen

Suendstorp

Jens Suendsen

Nilaus N:

Niels Jensen

Mølleløche

Gammel Sønnesen

Oluff i Willsholt

Haagen Bendtsen

 

Rønholt

Niels Jacobsen

Muletorp

Mogens Aagesen

Falsholdt

Peder Giøng

Høeholdt

Nicholaus N:

Brendebøgden

Niels N:

Eshild Giermandsen

Bimaalen

Suendt N:

Jsachsmaalle

Hans N:

Suend Bodelsen

Kirrkeholdt

Niels N:

Thrued Haagensen

Brendebygden

Madtz Pedersen

Faarboëll

Anders N:

Bendtzboë

Frende

Peder Michelsen

Kareboë

Madtz Pawelsen

Wegholdt

Bendtzen N:

Harild Mogensen

Mørbyeholdt

Persen N:

Slaugnis

Oluff Karlsen

Kullen

Per Knecht

Muletorp

Suendt N:

Faldtzholdt

Frøsten N:

Lønnemaalle

Niels N:

Mørchemaalle

Oluff N:

Jens Haagensen

Suend Thorstens

Madtz Oelsen

Bogemaalen

Joën Oelsen

Spinchermaalen

Per Nielsen

Dauidtzholdt

Niels Andersen

Kierlingbøgden

Niels N:

Madtz Nielsen

Angilsmaale

Oluff Suendsen

Abremaalle

Oluff Kieldsen

Astenskulle

Suend Aagesen

Ebbemaalle

Haagen Jsachsen

Egensboë

Anders N:

Raffnemaalle

Oluff Nielsen

Niels Jepsen

Jens N:

Bødermaalle

Gomme N:

Ormemaalle

Gunnar Giøng

Esbiörn Gunnarsen

Koppermaalle

Pawell Suendsen

Lille Brødeholt

Eshild N:

Aage Mortensen

Judenis

Niels N:

Wlffueboë

Gomme N:

Niels Fimbling

Fulleboë

Erich Jensen

Kreftemaalle

Peder N:

Peder Hermandsen

Moneschin

Oluff Mogensen

Lille Pelle

Schrubbeboë

Gumme Mogensen

Anders Erichsen

Røesholdt

Oluff Joënsen

Opmaye

Krog Joënsen

Hiernis

Oluff Madtxen

Hallandsboë

Niels Aagesen

Niels Hafing

Danshe Nise

Garegiøll

Peder Jsachsen

Peder Joënsen

Komperskulle

Anders N:

Dallansholtt

Madtz Mogensen

Thosebye

Madtz Hermandsen

Mørchedall

Bendt Jensen

Astedneskulle

Morten Persen

Embitzmend wden Auffuell

Giemse

Lille Joën N:

Peder Joënsen

Helle schreder

Niels schomager

Aage schredder

Karstorp

Suend Børresen

Grenumb

Jens Bloch

Claus Børresen

Wlffueboë

Lille Gumme schreder

Thienste drenge for fuld lønn

Giemse

Peder N:

Bendt N:

Jngemand N:

Liungrye

Niels N:

Hollie

Peder N:

Boefaldt

Aage N:

Anders N:

Kiereboëll

Jens Joënsen

Liungrye

Niels N:

Niels Mortensen

Madtz Persen

Erich Hesselholdt

Holger Persen

Grenumb

Bendt N:

Morten N:

Haagentorp

Bommer N:

Fareboëll

Peder N:

Rønhollt

Joën N:

Kulle

Jens N:

Snøffleboë

Niels N:

 

Hallandsboë

Niels N:

Angilsmaalle

Madtz N:

Thieniste drenge for Halft lønn

Holle

Madtz hoss Jens Lauritzen

Dauid hoss Eshildt Nielss

Niels Oelsen

Henrich hoss Espen Jepsen

Jep Lauritzen

Hans Suerrchersen

Thore hoëss Charll Nielsen

Giertorm hoss Anders Suendss

Giertorm hoss Jens Suendsen

Jensis dreng paa Gillerom

Rønaas

Peder N:

Schielmersholt

Niels N:

Wegholdt

Peder N:

Suend hoss Bent Hermandsen

Willsholt

Nilaus N:

Christen Bendtsen

Ebbemaalle

Michell N:

Charll Suendshe

Schrubbeboë

Jens N:

Fulleboë

Peder N:

Mørchemaale

Bendt hoëss Oluff Giøngh

Summa Summarum …………

 

Forgangen Aar beløb Skatten til S.Mortens dag 1617 ….. (pengatecken) …… och da bleff den 3. Part aff Skatten effterlent. Mens i Aar ere bønderne benaadet på halffskatt, wndtaget Giemse sogn, som gaffue heel skat.

 

Mandetael offuer Sølluitzborrig slodzleehnn, Paa Koung matts Paabudenne schatt, som effter hans Maitts breff till Marty Anno 1620 Erlegges och Wdtgifues skall, Antegnett Som effterføllgher …..

Willandtz Herret, Gimse sougen

Jordeignnebønnder

Grennomb

Fulldgaarde

Lille Haagenn

Jenns Bommersenn

Belle Jennssenn

Hanns Jennssenn

Jenns Suenndzenn

Annders Suenndzenn

Gimsebye

Erich Pederssenn

Haagenn Bennedssenn

Her Peeder Oelssenn

Hesellholltt

Madtz Erichssenn

Røssie

Haagenn Thyggessenn

Liøngery

Jenns Tygessenn

Jenns Hallde i Nørrj en (del i en gård?)

Peder Knudssenn

Annders Nielssenn

Niells Mougennssenn

Olluff Pewderssenn

Leieguotz i Ford:n Sougen

Kielld Nielssenn i Alltihollt

Clemedt Nielssenn i Boefalld

Rasmorttennssenn i Kiellebou

Jepe Hermanndssenn ibm

Madz Kieldssenn i Brødehollt

Peder Jepssenn i Leffuershollt

Trud Haagennssenn i Kierreboull

Børre Jenssenn ibm

Karll Benndzenn i Røenn

Karll Niellssenn Grenomb

Erich Jennssenn ibm

Lauridz Gissellssenn

Thrud Suendssenn i Nyebygden

Joën Pederssenn Erustorp

Madz Hermandssenn i Thomekuld

Jenns Benndssenn i Gaselunnd

Suennd Nielssenn i Bomestrop

Olluff Perssenn i Skydtzmaalle

Thomas Kieldssenn i Skrobeboe

Gudmannd Kieldssenn i Rødshollt

Olluff Herrmandssenn i Thoseboe

Erich N: i Dallendshollt

Jenns Jennssenn i Opmaa

Mads Aagessenn i Herrnes

Sønne Haagennssenn i Himsehollt

Peder Jennssenn i Hallandzboe

Erich Gissellssenn i Garegiøll

Suend Thordssenn i Komperskulle

Gissell Mogennssenn i Maaneskjin

Suennd Suenndssenn i Kulldenn

Sønne N: i Willshollt

Eshilld N: i Slettenn

Bennt N: i Skielmershollt

Suend N: i Fareboell

Anders N: ibm

Erich i Bennsboe

Erich N: i Kåreboe

Hanns N: i Birchefald

Peder Jennssenn i Werrehollt

Aage Lassenn ibm

Jens Pederssenn i Møreboeholt

Mads Pederssenn i RønnAasse

Mads Suendssenn ibm

Hoogenn Jacobssenn i Snødeboe

Trud Jenssenn i Gimseby

Eshilld N: ibm

Pelle N: i Røsie

Indester ocg Buolsmend

Grenumb

Olloff Moennssenn

Jenns Suendssenn

Pelle Jennssenn

Haagenn Biørnssenn

Jenns Jennssenn

Bunde Knekt

Niels Oelssenn

Laurids Shreder

Niels Smed i Haagenntorp

Bennt Laurssenn

Gunde Jensenn

Lars Laruridssenn

Boe

Peder Jennssenn

Annders Thyggessenn

Niells Oelssenn

Haagenn Nielssenn

Morttenn Nielssenn i Rønnhollt

Pelle Nielssenn

Jenns Morttennssenn i Hemingsmaalle

Peder Grimb

Kierstenn Knekt

Jenns Laurssenn i Gillinnis

Benntte Sebnings i Gimse

Bommer Laurssenn

Weye (+ oläslig yrkesbeteckning?) i Hesellhollt

Jenns Haagennssenn i Røssie

Niels Pederssenn i Liungery

Pfhillipes Nielssenn

Niels Suendt i Nøre Røehollt

Benntt Lauridssenn i Hollie

Jnngemannd Pederssenn

Peder Kierd

Hanns Pederssenn

Madz Moennssenn

Bommer Laurssenn

Olluff Moenssenn

Erich Nielssenn

Jenns Karllssenn i Karstorp

Olluff Nielssenn

Thrud N: i Kierssemaalle

Niels N: ibm

Niels Pederssenn i Skallmøde

Anders N: i Skriffuershollt

Per Morttenssenn ibm

Sønne Thrudssenn i Ebbemaalle

Per Oelssenn i Ringeboe

Mads Oelssenn i Røen

Benntt Giermandssenn i Erichstorp

Laureds Nielssenn ibm

Benntt Eskillssenn i Thommekulle

Laureds Nielssenn i Bomerstrop

Niels Jennssenn i Skydsmaalle

Jenns Oelssenn i Brogemaalle

Niels Jennssenn i Bageboe

Niels Thostessenn i Alltihollt

Olluff Haagenssenn i Gillesnes

Boedell Poffuelssenn i Gimbsseby

Jngemannd N: i Killeboe

Kielld Nielssenn i Brødehollt

Hans Persen i Leffuershollt

Niels Moennssenn i Kiereboell

Joenn Gammelssenn ibm

Suennd Nielssenn i Hullingrø

Mads Jepessenn i Bischopsmaalle

Gudmannd Moenssenn i Skrubeboe

Olluff Jensen i Røehollt

Mads Hermandssenn i Thosseboe

Mads Moennssenn i Dallintzboe

Krog Moenssenn i Opmaa

Olluff Moenssenn i Herrnes

Niels Aagessenn i Halluntzboe

Per Leffue i Goregiøll

Olluff Erichssenn i Maaneshind

Niels Jepsenn Lønnemaalle

Jenns Haagennssenn i Mørckemaalle

Olluff Giønng i Mørckemaalle

Joenn Oelssenn i Bogemaalle

Jenns Giønng i Røssie

Thrøls Giønngh ibm

Mads Nielssenn i Kierlingbygden

Niels Thorressenn

Niels Fumling i Wlleboe

Gudmand N: ibm

Abraham Skreder

Niels Kieldzenn i Judenes

Erich Joennssenn i Fugleboe

Peder Gudmandssenn i Krefftemaalle

Peder Hanssenn ibm

Olluff Kieldzenn i Abramaalle

Niels Annderssenn i Dauitzhollt

Peder Nielssenn i Skiersløcke

Suennd Haagennssenn i Astensmaalle

Suend Anderssenn i Egersmalle

Olluff Nielssenn i Raffnemaalle

Esbiørnn Gudmandssenn i Ormemole

Hanns Smedt ibm

Poffuell Suendzenn i Koppermaalle

Eskilld Skrederr i Lille Brødhollt

Gissell N: i Kullden

Haagenn N: i Slettenn

Mads N: i Skielmshollt

Aage N: i Farboell

Niels Oelssenn i Benntzboe

Olluff N: ibm

Giermannd N: ibm

Mads Hannssenn i Korreboe

Erich Knaegh i Birkefalldt

Mads N:

Laass N: ibm

Bennt i Wehollt

Erich N: i Mørboehollt

Morttenn N: i RønnAasse

Niels Nielssen ibm

Erick Hannssenn i RønnAass

Giert Olluffssenn

Jenns Smed i Slaugnes

Jenns i Nebbeboe

Poffuell i Kiøring?

Jenns N: i Suenstrup

Gammell i Mølleløcke

Niels N: i Røehollt

Mogenns N: i Mulletorp

Niels Christennssenn i Høyhollt

Peder N: i Falshollt

Niss N: i Brende Bygdenn

Eskilld N: ibm

Suennd i Bimaalle

Suend Boedelssenn i Jsaacksmale

Hanns Persenn ibm

Niels N: i Kierkeholltt

Gaarmend i For:nd Sogn

Grenomb

Lauretz N:

Jenns Mørk

Peder Mouridssen

Jenns N:

Bunde Eskildssen

Madz Haagennssenn i Hogentorp

Suennd N: ibm

Niels Nielsenn

Niels Jenssen i Tomekulle

Per Morttensen i Skydsmaall

Jenns N: i Alltihollt

Jeppe N: ibm

Lille Karll ibm

Per Jonnssenn

Laurus Harillsenn ibm

Sønne Gorelsenn ibm

Niels N: i Hesellhollt

Suennd Grimb i Røse

Mads N: i Hullingerøe

Suennd Moennssenn i Kierubull

Ryr Suennssenn ibm

Per Morttennssenn Løffeshollt

Morttenn Clausenn i Kiølleboe

Guast Kieldzenn i Hollie

Hanns Moennssenn

Per Joensenn ibm

Lille Karll i Løngery

Niels Grimb ibm

Joun Suenske

Niels Knegtt

Suennd Torstensenn i Lønnemaalle

Anders Gordsenn

Christenn Erixsenn i Mørkemole

Peder N: i Jutenes

Niels N: i Halandssboe

Niels Nielssenn ibm

Niels Oelssenn i Gaaregiøl

Niels Suendssenn

Per Jennssenn ibm

Olluff Bendzen i Brydemaall

Mickell Laurssen i Lille Brødehollt

Harill Moenssenn i Hynshollt

Thostenn Jenssenn i Raffnemaalle

Aage N: i Nyboe

Jenns N: i Kullen

Peder Knegt ibm

Olluff i Willshollt

Haagenn Joennssenn ibm

Lass Barnnssenn i Slettinge

Haagenn Benndssenn i Mulletorp

Jenns N: i Falshollt

Anders N: i Fareboe

Peder Mickellssenn i Kåreboe

Frende Ollssenn i Weihollt

Erich Bendsenn ibm

Mads Jensenn i Slettinge

Morttenn Pedersenn i Mørboeholt

Suende Pederssenn i Kiørckehollt

Olluff Jenssen i Rønnaas

Olluff Jensen i Røenhollt

Benntt Budde Hemingsmaalle

Drenge for fulld Løn I for.ne Sougenn

Anders Biørenssenn i Hollie

Abraham i Hissellhollt

Niels Morttenssenn i Gimse

Niels Suenske

Suend i Gisselnes

Aage i Røsienn

Erich Suensen i Mørkemaale

Peder Hansenn i Hollie

Jenns i Skrøbboe

Thorre Persenn

Niels Knudsenn i Gasslund

Niels i Haagentorp

Anders i Grenomb

Drenge for Halff Lønn

Oelle Ingemandsenn i Hollie

Trude Oelsenn i Gimse

Mads i Brødehollt

Mads i Tommekulde

Jenns Suensenn i Grenom

Jenns Suensenn ibm

Oelle Mørk Sammesteds

Peder Thordsenn i Gullerum

 

Adgift ….. Anno 1620 ….. 18 Decembris

Thiennste drennge for fulld Lønn giffuer heelskatt

Giembse Sougenn

Niells Suenndsenn i Hollie

Truedt Oellssenn

Anders Biørssenn

Pelle Hannssenn

Erih i Mørckemaalle

Michell i Hallandsboue

Suend i Farreboelld

Børge i Fallsshoelld

Niels i Skielmssholldt

Joenn i Snøeglebode

Olluff i Røennhoeldt

Benndt i Giembsse

 

Manndtall Och Skatteregister Paa Koung: Maitts Paabudene Penndingsskatt, som Effter Hanns Maitts: schattebrefs liuddelse schulle Annammes och Oppeberges Aff Møeller, gaardmendt, Embidtsmend Saa och Drenge, wdj Søllfwidsborrigs Slods Leen, till Martinij Anno 1622, Erkegges och Wdtgiffues schult.

Møller som Inngenn Auffwell brugger, Som kalldes schudttmøeller

Willannds herridtt

Gimse Sougenn

Jenns Lauridzen i Hollie

Olle Pederssenn

Bommer Laurdssenn

Niells Mogennssenn

Anders Niellssenn

Ingemannd Pederssenn

Peder Knudssenn

Erich i Giembsse

Bommer Laurdssenn

Hoegenn Benndssenn

Lauridz i Røehollt

Anders i Lønngerye

Jenns Thyggessenn

Joen (?) i Killeboue

Rasmus ibdm

Peder i Leffueshoelld

Børghe i Kierreboell

Madz i Hesslehoelld

Niels i Baggeboue

Jenns i Nebbeboue

Jenns J Suendstrup

Sønne i Willsshoelldt

Bent i Schiellmshoelldt

Niels i Røenhoeldt

Peder i Birckefaelld

Anders i Farreboel

Suendt Jbidem

Aake i Weyholld

Bent Hermandssenn

Peder Joennssenn

Madz i Røennaasse

Madz Pederssenn ibdm

Suent i Bhimallen

Jenns J Slaugnes

Kroeg i Uøegleboue

Niels i Brendesbiugdenn

Truedt i Nyebiugdenn

Bennt i Erichstorp

Lauritz i Fogleboue

Jenns Suenssenn i Grennomb

Karll Niellssenn

Madz i Tommekull

Jenns J Gaaslunnd

Sønne i Allemaalle

Suendt I Boue

Jenns J Gillerunne

Olluff i Thosseboue

Erich i Dallnidsholldt

Jenns jennssenn i Opmaae

Madz i Høyrenes

Sønne J Hinnsholldt

Peder i Hallanndsboue

Olluff i Maanneskind

Tommes J Skrubbeboe

Olluff i Røesshoelld

Olluff i Mørckemaalle

Joenn i Baggemaalle

Olluff i Anngilsmaalle

Suendt i Astennsmaall

Hoegenn i Ebbemall

Anders J Eggernemall

Moenns J Byddermall

Suendt i Camperskull

Summarum Offuer forbemelltte Møeller …..

Drenge før Fulld Lønn

Willandsherridtt

Gimsøe sougenn

Peder i Hollie

Madz Hannssenn

Niels i Liungery

Age i Hesslehoelltt

Erich i Mørchemaalle

Torbiøren i Brøedholld

Oläsligt i Rønholltt

Peder i Kulldenn

Summarum Drenge for fulldlønn …..

  

Manndtall Och Skatteregister Paa Køung: Maitts: Paabuder Penndingsskaatt, Som Effter Hanns Maitts Schattebreffs Liuddellste skall annammes och Oppeberges Aff bønnder och Mennighe Allmuffte udj Søllffwidsburgh SlodtsLeen till Martinij Anno 1622. Erlegges och Wdtgiffues Infull, Rigttiget Ahnntegett som Effter føellgher:

Willandts Herridt

Giembse Sougenn

Jordheignebønnder Som giffuer Heell Skaett

Hollie

Jenns Lauritdtzenn

Olluff Pederssenn

Niels Moennssenn

Anders Nielssenn

Peder Knudtsen

Jens i Hemmingsmaalle

Hogenn Yggessenn i Røssie

Madtz Erikssenn i Heselholdt

Her Peder Oelssen i Giembsse

Erich Pederssenn

Benntt Zebergh

Hagenn Benndtssenn

Jenns Thygessenn i Lønngerye

Lauritz Madtsenn i Boefaltt

Jenns Halld ibm

Grennomb

Anders Suendtsenn

Hoegenn Joennssenn

Hoegenn Biørnssenn

Olluff Jennssenn

Hanns Suendtssenn

Jenns Nielssenn

Jenns Jennssenn

Jenns Suendtssenn

Peder Jennssenn

Madtz Kroegh i Hogentorp

Bouwe

Suenske Nielssen

Niels Gudmandtsen

Esbiørnn Ghiønngh

Jenns Lauridtzenn paa Gillerune

Indester, Bollsmandt, gaardsmendt och Embidtsmendt, Som giffuer heell skaett

Giembse Sougenn

Benndt Lauridssenn i Hollie

Olluff Kielleboun

Bommer Lauridtsenn

Mads Moenssenn

Hanns Pederssenn

Suennd i Hemmingsmaalle

Niels Jenssenn

Jenns i Røessie

Weye i Hesellholltt

Bommer Lauridssenn i Giembsse

Philippus i Løengerye

Pelle Joennssenn i Røehollt

Peder Jennssenn i Grennom

Hoelger Pederssen

Lauritz Benndssenn

Peder Tordsenn

Jenns Suendsenn

Jenns Nielssenn i Hoegentorp

Anders Yggessenn i Boue

Ellenne Encke ibm

Maeds i Biskopsmaalle

Niels i Hullingerød

Jenns i Broggemaalle

Niels i Bøeggemaalle

Olluff i Gillessnes

Jenns i Carstorp

Niels i Skalmødett

Giørdmannd i Lusserøed

Sønne i Allemaalle

Thruedh i Kierssemaalle

Niels i Bøeggemaalle

Niels i Kierllingbuigden

Niels i Judenes

Gomme i Vgleboue

Erich i Fugleboue

Peder i Krefftemaalle

Hoegen i Ebbemaalle

Olle J Angillsmaalle

Olluff J Abramaalle

Niels i Dallindsholldt

Peder i Skiersløcke

Suennd i Astennsmaalle

Anders i Eggernemaalle

Olluff i Raffnemaalle

Essbiørnn i Ormemaalle

Eskild i Lillebrødthoeltt

Pouell i Kopperemaalle

Gomme i Byderemaalle

Jenns i Nebbeboue

Kiønengh i Nydeboue

Jenns i Suendstrup

Niels i Rønnehoelldt

Nicolaus paa Høyhollt

Mogens paa Mulletorp

Hanns i Fallsshoelldtt

Niels i Brenndessbiugden

Suennd J Biemaalle

Pelle i Mølleøcke

Suend i Jssacksmaalle

Niels i Kierckehoelltt

Joenn i Rengnboue

Mortten i Kielleboue

Eskilld i Kierreboell

Thrølls i Røessie

Karll i Giembsse

Boedell Enncke

Niis i Karstorp

Niels i Skyedzmaalle

Eskilld Erickssenn

Benndt i Thommekulle

Niels paa Kirssemaalle

Mads i Kierlingbiugden

Olluff i Røessholdtt

Olluff i Heyrenes

Peder i Maaneskiend

Giermannd i Bendzboue

Madz i Birckefaeld

Benndtt i Weyhoelltt

Mortenn i Rønnaas

Karll J Slaugnes

Hanns i Jssacksmaalle

Maedz i Thoesseboue

Erick J Faellssholldtt

Madz J Karreboue

Erich Jennssenn i Mørboeholldt

Morttenn i Rønnaas

Niels Erichssenn

Olluff Giødde

Erick Hannssenn

Carell i Slaugnes

Gissell i Kulldenn

Pouell i Nydeboue

Erick i Fallssholldt

Lauridz i Brenndesbiugden

Maedz i Kareboue

Hanns J Jssacksmaalle

Mads i Thoesseboue

Pouell i Gesslund

Joenn Suendske i Hollie

Niels Grimb

Hanns Morttennssenn

Peder i Kielleboue

Peder i Hemingsmaalle

Suend Grimb i Røssie

Joenn Skoumager i Gimbsse

Niels i Lønngerye

Gomme i Grennomb

Moegenns Suarffuere

Niels Jennssenn

Madz Nielssenn

Hoegenn i Benndzboue

Erich Sibbessen i Hollie

Lass Smed i Boue

Suenns Smed i Wgleboue

Suennd i Allemaalle

Michell i Mørckemaalle

Pelle J Manneskiendt

Benndt Skreder i Hallandszboue

Jenns i Gerregiøell

Harrilldt i Bodtmestorp

Hoegenn i Thoesseboue

Anders i Farreboell

Peder Michelssenn i Weyhoelltt

Morttenn i Mørboueholtt

Olluff i Rønnaas

Olluff J Slaugnes

Aage I Nydeboue

Olluff i Willsholltt

Jenns i Baggeboue

Summarum Offuer forschreffne Boelsmennd, Jndester, gaardmend och Embidsmennd, som giffuer heell skaett …..

 

Manndtaal Och Skatte Register paa Koungh: Maitts: paabudenn penndinngs Skaett, Som effter Hanns Maitts: skatte Breffues Liuddellsse af bønnder och Mennighe Allmuffne, Vdj Søllffuidzborgs Sloedts Leenn Thill Martinj Anno 1623, Erleggis och Wdtgiffues skulle, Rigttigenn Anttegnett Som effter foellgher

Willanndtzherridtt

Giembsse sougenn

Jodteignebønnder, Som giffuer hell Skaett

Hollie

Grennom

Bouwe

Ingen avskrift i övrigt, se motsvarande avsnitt i nästa längd, som är i stort sett identisk.

  

Manndtaal och Skatteregister paa Koung: Maitts: Paabudene Penndningsskatt. Som Epter Hanns: Maitts: Skattebreffs liuddelse, er Wdgiffnne Och Oppbaarett Aff bønnder och Menige Allmuffue Offuer Alld Søllfwidsborgh Slods Leenn, till Martinij Anno 1624.

Willanndtz herridtt

Gimbse sougenn

Jordeignebønnder, Giffuer heellschaatt

Hollie

Jenns Lauridzenn

Olluff Perssenn

Niels Monsenn

Anders Nielssen

Peder Knudssenn

Jenns i Hemmingssmaalle

Hogenn Yggessenn i Røssie

Madz Erikssen i Hesselhollt

Her Peder Olssen i Gimbsse

Erich Pederssenn

Benntte Zebiergs

Hogenn Bennssen

Jenns Yggessenn i Lønngerye

Lauridz Madtzenn i Røehoelt

Jenns Halld ibm

Grennom

Anders Suendssenn

Hogen Joennssenn

Hogenn Biørssenn

Olluff Jennssenn

Jenns Suendssenn

Jenns Nielssenn

Jenns Jennssenn

Jenns Suendssenn

Peder Jennssenn

Madtz Kroeg i Hagentorp

Bouwe

Suerke Nielssenn

Niels Gudmandssenn

Esbioren Giønngh

Jenns Lauridzenn paa Gillerurum

Festebønnder, som giffuer heell skaatt

Truett Jennssenn i Gimbsse

Hanns Trøellssen

Erich Nielssenn

Pelle i Pibbeboue

Clemmed i Boefalld

Kielld i Altihoelltt

Børghe i Kiereboell

Trudt Hagenssen Jbidem

Peder i Leffuesholltt

Madz i Brøedsholltt

Jep(?) i Killeboue

Rasmus Mortønssenn

Pelle i Røessie

Trud Jenssenn i Grenomb

Karll på Røene

Trudt I Nyebugdenn

Olluff I Skyedtsmaall

Joenn i Erickstorp

Mattz i Thommekulle

Lauridz I Fogleboue

Olle i Thoesseboue

Erich i Dallindtzholld

Jenns Jennssenn i Opmaae

Madtz i HegerneEshild i Slettenn

Joenn I Himbsshoelltt

Peder i Hallandsboue

Erich i Gaarregiøell

Jenns schreder i Gasslund

Suendt I Bodmestrup

Suendt I Camperskuull

Olluff I Manneskiend

Thommas I Skrubbeboe

Gunne I Røeshoelltt

Sønne I Willsshoelltt

Bennt I Fareboell

Anders Rodkiere (??)

Erich i Bendzboue

Erich i Kareboue

Peder i Birchefalld

Peder i Weyhoelltt

Age Lassenn

Jenns i Mørboueholltt

Madz i Rønnaas

Madz Suendsken

Peder i Slaugnes

Krogh i Snøegleboue

Suendt i Kulldenn

Niellss i Bouwe

Indester, Bollsmenndt, gardmend och Embidsmend Som giffuer heellskaatt

Giembse Sougenn

Benndt Lauridssenn i Hollie

Olluff Kielleboun

Bommer Lauridtsenn

Mads Moenssenn

Hanns Pederssenn

Suennd i Hemmingsmaalle

Niels Jenssenn

Jenns i Røessie

Weye i Hesellholltt

Bommer Lauridssenn i Giembsse

Philippus i Løengerye

Pelle Joennssenn i Røehollt

Peder Jennssenn i Grennom

Hoelger Pederssen

Lauritz Benndssenn

Peder Tordsenn

Jenns Suendsenn

Jenns Nielssenn i Hoegentorp

Anders Yggessenn i Boue

Ellenne Encke ibm

Maeds i Biskopsmaalle

Niels i Hullingerød

Jenns i Broggemaalle

Niels i Bøeggemaalle

Olluff i Gillessnes

Jenns i Carstorp

Niels i Skalmødett

Giørdmannd i Lusserøed

Sønne i Allemaalle

Thruedh i Kierssemaalle

Niels i Bøeggemaalle

Niels i Kierllingbuigden

Niels i Judenes

Gomme i Vgleboue

Erich i Fugleboue

Peder i Krefftemaalle

Hoegen i Ebbemaalle

Olle J Angillsmaalle

Olluff J Abramaalle

Niels i Dallindsholldt

Peder i Skiersløcke

Suennd i Astennsmaalle

Anders i Eggernemaalle

Olluff i Raffnemaalle

Essbiørnn i Ormemaalle

Eskild i Lillebrødthoeltt

Pouell i Kopperemaalle

Gomme i Byderemaalle

Jenns i Nebbeboue

Kiønengh i Nydeboue

Jenns i Suendstrup

Niels i Rønnehoelldt

Nicolaus paa Høyhollt

Mogens paa Mulletorp

Hanns i Fallsshoelldtt

Niels i Brenndessbiugden

Suennd J Biemaalle

Pelle i Mølleløcke

Suend i Jssacksmaalle

Niels i Kierckehoelltt

Joenn i Rengnboue

Mortten i Kielleboue

Eskilld i Kierreboell

Thrølls i Røessie

Karll i Giembsse

Boedell Enncke

Niis i Karstorp

Niels i Skyedzmaalle

Eskilld Erickssenn

Benndt i Thommekulle

Niels paa Kirssemaalle

Mads i Kierlingbiugden

Olluff i Røessholdtt

Olluff i Heyrenes

Peder i Maaneskiend

Giermannd i Bendzboue

Madz i Birckefaeld

Benndtt i Weyhoelltt

Mortenn i Rønnaas

Karll J Slaugnes

Hanns i Jssacksmaalle

Maedz i Thoesseboue

Erick J Faellssholldtt

Madz J Karreboue

Erich Jennssenn i Mørboeholldt

Morttenn i Rønnaas

Niels Erichssenn

Olluff Giødde

Erick Hannssenn

Carell i Slaugnes

Gissell i Kulldenn

Pouell i Nydeboue

Erick i Fallssholldt

Lauridz i Brenndesbiugden

Maedz i Kareboue

Hanns J Jssacksmaalle

Mads i Thoesseboue

Pouell i Gesslund

Joenn Suendske i Hollie

Niels Grimb

Hanns Morttennssenn

Peder i Kielleboue

Peder i Hemingsmaalle

Suend Grimb i Røssie

Joenn Skoumager i Gimbsse

Niels i Lønngerye

Gomme i Grennomb

Moegenns Suarffuere

Niels Jennssenn

Madz Nielssenn

Hoegenn i Benndzboue

Erich Sibbessen i Hollie

Lass Smed i Boue

Suenns Smed i Wgleboue

Suennd i Allemaalle

Michell i Mørckemaalle

Pelle J Manneskiendt

Benndt Skreder i Hallandszboue

Jenns i Gerregiøell

Harrilldt i Bodtmestorp

Hoegenn i Thoesseboue

Anders i Farreboell

Peder Michelssenn i Weyhoelltt

Morttenn i Mørboueholtt

Olluff i Rønnaas

Olluff J Slaugnes

Aage I Nydeboue

Olluff i Willsholltt

Jenns i Baggeboue

Tiennestedrennge for Fuldt lønn giffuer heell skatt

Giemse Sougenn

Jenns i Hegrenes

Michell i Ebbemaall

Weyes dreng i Hesellhoelltt

Jens I Gembse

Peder S-?-stadh

Her Peders drengh

Thommas I Boefalld

Niellss i Røeholld

Annders i Hollie

Drenge for Hallff lønn giffuer heell schaatt

Gimbse sougenn

Peder i Haagentorp

Jenns i Hinnshoelld

Knudt i Gaeslunnd

Gisse i Slettenn

Jenns Lassenn

Jenns I Snøegleboue

Jøes I Fallshoelld

Mogens I Løngerye

Jenns I Thommekulld

Pelle i Kiereboe

Jens Gomesen i Gimbse

Michel Grimg i Holle

Bendt Nielssen

 

År 1625Längden är ej avskriven

År 1626Längden är ej avskriven

År 1627 Längden är ej avskriven

Av tidsskäl har det ej varit möjligt att avskriva alla årgångar. Kanske det inte heller är nödvändigt, då avvikelserna från det ena året till det andra ej är så stora. En detaljforskning i de olika årgångarna kan möjligen ge svar på förändringars storlek och innebörd.

Mandtall Och Schatte Register Paa Kong: Mayts: paabudne Madtschatt, Som epter Hans Mayts Schate Breffs Liudellsse Aff presterne* och Bønderne* Offuer Ald sollffuidtssburghs Slodtz Lehnn skull Wdtgiffues thill … thenne Terminne … 1628

*(På ett annat ställe, samma år, talas om bönder och allmoge).

Willendtz Herritt

Giemse sougenn

Jordteigne Bønder giffuer Heell Schatt

Hollie

Jenns Lauritzen

Olle Pederssen

Niels Moegenssen

Annders Nielssen

Peder Knudtzen

Jenns i hemmingsmole

Hoogenn Thygessen i Røsie

Madts o. Erich i Hesselholt

Her Peder Olss i Giembse

Erich Pederssen

Bendt Zibirg

Haagen Bendzen

Jenns Thygessen i Lyngery

Lauridtz Madzen i Røholt

Jenns Hold ibm

Grenumb

Anders Suendzen

Haagen Joenssen

Oll Joensse

Haagen Bøenss (Björnsson?)

Hanns Suendtzen

Jenns Niellssen

Jenns Joenssen

Jenns Suendtzen

Peder Jennssen

Madtz Krag i Hagentorp

Bouve

Suenshe Nielssen

Niels Gudmanss

Esbiørn Giøngh

Jenns Lauridtzen i Gillerum

Festebønder i før:ne Sougenn giffuer Heell Schatt

Thruidt Jensen i Giembsse

Hanns Thrøelssen

Erich Nielssenn

Peller i Pibeboe

Chlemmidt i Boufald

Kield i Alteholdt

Børge Jennsen i Kierebol

Thued Haagenssen ibm

Peder i Leffuersholt

Madtz i Brødeholt

Jep i Kiellebou

Rasmus Mortenssen

Pelle i Røesie

Erick Jenssen i Genumb

Carl Nielssen

Carl paa Røenn

Thrudt i Nyebiugden

Olle i Skydtzmaall

Joenn i Erichstorp

Madtz i Thommekuld

Lauridtz i Wglebou

Olle Hermandssen i Thossebou

Erich i Dallindtsholdt

Jenns Joennssen i Opmaa

Madtz i Heyreness

Sønne i Himdzholdt

Peder i Hallindtzbou

Erick i Garegiøl

Jenns skreder i Gasslund

Suend i Budmarstorp

Suend i Comperskull

Olle i Maoneskin

Thommis i Skrubbebou

Gomme i Røessholdt

Sønne i Wilsholdt

Bendt i Hielmbsholdt

Suend i Fareboel

Anders Rodkier (??)

Erich i Bendtzbou

Erich i Karebou

Peder i Bircefald

Peder i Weigholdt

Aage Lassenn

Jenns i Mørbouholdt

Madtz i Rønnaasse

Madtz Suendtssenn

Peder i Glugaas (Slagesnäs?)

Kroeg i Snøglebou

Suend i Kulden

Eskel i Sletten

Niels i Boue

Fester I for:ne Sougen Giffuer halff Schatt

Niels i Dallindtsholdt

Olle i Gillessness

Niels i Bagerbou

Jenns i Broegemole

Niels i Hullingeryed

Madtz i Bishopsmole

Rassmus Lauridtzen

Olle Kieldtsen i Abremole

Peder Nielss i Skiersløcke

Suend i Astensmolle

Anders paa Rauffnemole

Niels Erikssen paa Karstorp

Sønne i Allemolle

Thrued i Kierssemole

Niels i Shalmødet

Giermand i Lussery

Suensken i Rengebou

Pelle paa Mølleløcke

Niels i Rønnoldt

Peder Woldemerssen paa Multorp

Nicolaus paa Uegleholdt

Haagen i Falseholdt

Niels i Brenderbøigden

Esbiørn paa Ormemole

Gumme paa Bydremole

Lauridtz Jbdm

Suend i Jsacksmole

Niels i Kierkeholdt

Jenns i Nebbeboue

Jenns i Suenstrup

Niels i Lønnemole

Jenns i Mørchemole

Joenn Ollssen i Brøgemole

Madtz i Kierlingbygden

Niels i ?-teness (Jutanäs?)

Gumme i Ugleboue

Lars i Fuglebue

Hoogenn i Ebbemole

Pouel i Cuppermole

Eskell i Lillde Brødholdt

Indester Boelsmend Gaardmend och Embidtzmend giffuer Heell Schatt

Giembseougenn

Bentt Laurssen i Hollie

Olle i Kiellebou

Bommer Lauredtsen

Madtz Mogennssen

Hanns Pederssen

Suend i Heldtsmole (Hemmingsmåla?)

Niels Joenssen

Jenns i Røssie

Weye i Hesselholdt

Bommer Lauridtzen i Giembsse

Phillipus i Lyngerye

Peder Jenssen i Røeholdt

Peder Jenssen i Grennum

Hollger Pederssen

Lauridtz Bendtzen

Peder Thordtsen

Jenns Suendssen

Jenns Nielssen i Haagentorp

Anders Nielsen i Boue

Ellene Enke ibm

Madtz i Biskopsmoll

Niels i Hullingerye

Jenns i Broegemoll

Niels i Baggebou

Olle i Gillessnes

Joen i Kastrup

Niels i Skalmøde

Gudmand i Lusserye

Sønne i Allemoll

Thrued i Kiertzmoll

Niels i Lønnemoll

Olluff i Mørhemoll

Joen i Bagemoll

Niels i Kierlingsbiugden

Niels i Judenes

Gumme i Ugleboue

Erik i Fugleboe

Peder i Krefftemoll

Haagenn i Ebbemoll

Olluff i Angelsmoll

Olle i Abramoll

Niels i Dallindtzholdt

Peder i Skiersløcke

Suend i Astensmoll

Olle i Rauffnemoll

Esbiørn i Ormemoll

Eskell i Lillebrødeholdt

Pouell i Copperemoll

Gumme i Byderemoll

Jenns i Nebbebou

Jenns i Suenstrup

Kiøng i Nødebou

Niels i Rønhollt

Nicolaus paa Høghold

Mogenns paa Muletorp

Hanns i Falshold

Niels i Brenderebøigden

Suend i Biemoll

Peder i Mølleløcke

Suend i Isacksmoll

Niels i Kierckehold

Joenn i Rengebou

Mortten i Kiellebou

Eshell i Kiettegiøell

Thrølls i Røsie

Carll i Giemsse

Bodell Ennke

Niels i Castrup

Niels i Skydtzmoll

Eskild i Erickstorp

Benndt i Thommekuld

Niels paa Kiersemoll

Madtz i Kierlingbiugden

Olle i Røsholdt

Olle i Heyerness

Peder i Maanskin

Giermand i Bendtzbou

Madtz i Birckefald

Bendt i Weigholdt

Madtz i Rønnaasse

Carll i Slaugaas

Hanns i Issachsmoll

Madts i Thostrup

Erich i Falsholdt

Madtz i Karebo

Erick Jennssen i Mørboholdt

Morten i Rønnoosse

Niels Erichssen

Olle Giøde

Erich Hannssen

Carll i Slaugness

Gissell i Kulden

Poull i Nødebou

Erich i Falsholdt

Lauridtz i Bendtsbou

Madtz i Kolebou

Hanns i Isacksmaall

Madtzs i Thoessebou

Pouell i Gasslund

Joen Suenske i Hollie

Niels Grimb

Hanns Mogenssen

Suend Grimb i Røssie

Joen shomager i Giembsse

Tienstedrenge For fulld Lønn, Giffuer heell Schatt

Giembse sougenn

Niels Suenske i Hollie

Thrued Oellssen

Anders Børgessen

Tienstedrenge for halff lønn giffuer heell Schatt

Giemse sougenn

Jenns i Hemmingsmoll

Peder i Giembsse

Peder Oellssen

Lauridtz i Røhold

Joenn i Grennum

 

År 1629

OBS! Endast utdrag ur mantalslängden, med speciell anmärkning om angivna personer och deras gårdar i Holje ( och Källeboda)

Willands herridt

Giemse sogen

Jordeigne Bønder giffuer Heel Schatt

Hollie

Jenns Lauridtzen

Olluff Pederseen

Niels Mougenssen

Anders Nielssen

Peder Knudssen

Dessa personer är i originalskriften förenade med en klammer, och om dem står skrivet:

Er ödte och Affbrenndt, och Ingen schaat Gaff

Indester Boelsmend Gaardmend och Embidtzmend giffuer heel Schatt

Bendt Lauritzen i Hollie

Olle i Keillebou

Bommer Lauritzenn

Madtz Mogenssøn

Hanns Pedersen

Dessa personer är i originalskriften förenade med en klammer, och om dem står skrivet:

Er öde och Affbrendt och Jngen schaatt gaff

Manndtals Register Offuer Sølffuidtzborig slodtz Leenn paa pendinge schatt till sidste forledne Martinij skulle wdgiffues 1631

Willandtz Herret

Giembsøe Sougen

Jordeigne Bønder

Jep i Kiørkeholdtt

Hanns N: ibm

Jenns i Liøngerye

Erich Bendtssen i Giembsøe

Sibbe Jenssen

Her Peder

Hargen Benftssen

Madts i Hesselholdt

Hogen Tygessen i Røesiøe

Jenns i Hemmingsmolle

Olle Persen i Hollie

Suend Jennsen ibm

Erick Bendtsen

Peder Pedersen

Anders Suendssen i Grenum

Peder Jennssen ibm

Lauridts Bommerssen

Bendt Pederssen

Niels i Karstorp

Suend Joinsenn

Peder Hannssen

Peder Thuessen

Gisse Suenske

Nadtz Hoegenssen i Hoegentorp

Jenns i Gillernes fest

Esbiørn N: i Boe

Anders Tyggessen

Hanns Suerkessen

Jordeigne Inndester

Morten i Roeholdt

Peder N: ibm

Philippus i Liungrye

Niels N: ibm

Jep Feyersen

Peder Belsen

Hoogen i Nørrerøeholdt

Bodmer Truesen i Giembsøe

Bendt i Heselholdt

Erich Perssen i Giembsøe

Jenns i Røesie

Per Grim i Hemmingsmalle

Håegen Oelssen

Bommer Lauridzen

Hanns Moennssenn

Madtz Hannssenn

Jngemannd Pederssenn

Morten N: i Grenum

Niels Giøönng ibm

Olluff Jennssen

Jenns Jennssenn

Olluff Mørck

Hanns Schomagher

Thord Pederssen

Jenns Suendssenn

Madtz i Haagentorp

Lauridtz i Gillerum

Hoegen Lassen ibm

Ingemand Lassenn

Suenske Nielssen

Jens Suerkessenn

Leiggaarde

Madtz i Brødeholdt

Hans i Leffuersholdt

Børre i Kierreboell

Eskild N: ibm

Clemmedt i Boefald

Joen Gied i Altieholt

Pelle i Pibeboe

Blanting i Giembsiøe

Thrued Jennssenn

Hanns Thrøelssen

Sønne i Wilssholdt

Hoegen i Sletten

Madtz i Skielmbsholdt

Suend i Karreboell

Anders ibm

Olle i Bendtzboe

Erich i Careboe

Peder i Birckefald

Peder i Weigholdt

Age Lassen ibm

Arich i Mørboeholdt

Madtz i Røennasse

Anders N: ibm

Jenns i Slaugnnies

Rasmus i Kielleboe

Jep N: ibm

Kroeg i Snoffuelebo

Suend i Kullenn

Olle i Thosseboe

Madtz i Dallindtzholtt

Krog i Opmaye

Gumme i Heyernes

Pelle i Hallendzboe

Hans i Hembsholdt

Gomme i Røessholdt

Thommas i Schrubbeboe

Erich i Manneskien

Peller i Camperskiult

Erik i Gorregyldt

Pouell i Gasslunde

Jenns i Bommestrup

Bendt Jensen i Boe

Carll paa Røene

Erich Jenssen i Grenum

Carll Nielssrn ibm

Lauridtz i Wgleboe

Koen i Erichstorp

Madtz i Thommekuld

Thruid i Nyebiugden

Persen i Skydtsmolle

Fester

Olle i Gillessnes

Madz i Bishopsmolle

Niels i Hullingerye

Jenns i Brøegemolle

Jens i Nebeboe

Niels i Bageboe

Pouell i Nydeboe

Jenns i Suenstrup

Pelle i Mølleløcke

Bendt paa Høigholdt

Haegen i Falssholdt

Lauridtz i Brendebygden

Suend i Biemolle

Joen i Jssechsmolle

Niels i Kierckeholdt

Niels paa Lønnemolle

Jenns paa Mørckemolle

Aage i Kierssemolle

Thrøedh i Bengsboe

Jenns i Baggemolle

Madz i Kierlingbye

Niels i Judenes

Niels i Wgleboe

Erick i Fulleboe

Jens i Krefftemolle

Hoegen i Ebbemolle

Olle i Angellsmolle

Olle i Abremolle

Niels paa Dallandsholdt

Pelle i Skiersløcke

Suend i Astensmolle

Anders i Egeremolle

Nisse paa Rauffermolle

Gomme i Biudderemolle

Hännsingen (?) paa Ormemolle

Pouell i Copperemoll

Eshild i Lille Brødeholdt

Niels i karstorp

Gomme i Grenum

Sønne i Allemolle

Niels i Skallmødet

LeigeIndester paa Gaarde

Kield i Brødeholdt

Peller i Løffuersholdt

Thrued i Kiereboell

Niels N: ibm

Anders i Giembsøe

Madtz Thruedssenn

Jens Moenssen i Røesiøe

Thrøels N: ibm

Niels J Willssholdt

Eskild i Slettenn

Aage i Faareboell

Eskild N: ibm

Haegen i Bendtsboe

Giødmand ibm

Jens N: ibm

Nadtz i Carreboe

Lasse i Birckefald

Madz N: ibm

Børge N: ibm

Haegen i Weigholdt

Bendt N: ibm

Hermannd ibm

Lauredtz N: ibm

Jenns i Mørboeholdt

Jenns i Camperskulle

Per i Gorregiøöldt

Anders i Gaasslundt

Thommes i Bodmestorp

Mortten i Røennase

Niels N: ibm

Kield N: ibm

Madz N: ibm

Gissel N: ibm

Carrill i Slaugnes

Joen i Erikstorp

Jacob i Sneffuelleboe

Morten i Kielleboe

Gissell i Kullenn

Niels i Dallandsholdt

Anders ibm

Niels i Boe

Gumme ibm

Madtz paa Røenn

Erich i Wgleboe

Bendt i Thommekulle

Jenns i Opmaaye

Madtz i Hergennes

Niels i Hallandsboe

Olle i Røessholdt

Join i Skrubbeboe

Lasse i Manneskin

Hanns i Himbsholdt

Olle i Skydtsmolle

Jndester paa Fester

Inngemannd i Bishopsmolle

Jenns i Nydeboe

Hoegen i Falsholdt

Eskild i Biemolle

Niels i Brendebøigden

Suend i Jsacksmolle

Olle i Mørchemolle

Peder i Nyteboe

Esbiørn Ormemolle

Erich paa Kierssemolle

Gaardmendt

Anders i Kierreboell

Suend i Røesiøe

Morten i Bendtzboe

Bendt i Røennase

Niels i Kuldenn

Peder i Giembsøe

Lille Join ibm

Skerknegten i Hallandsboe

Suend i Røholdt

Peller Knegt ibm

Lauridtz Badskierer

Jenns Black i Grenum

Nisse Jngelsen i Røesiøe

Suend Grimb ibm

Suend i Lille Røesiøe

Niels i Schrubbeboe

Morten i Hallandsboe

Niels i Heselholdt

Niels Grim i Hemmingsmolle

Lauridtz Jude i Lønnemolle

Drenge

Hans Nielssen i Giembsiøe

Erich Bendtsen dreng

Niels Oelssenn

Niels Jepssenn

Kield ibm dreng

Aage i Boe dreng

Join i Hallandzboe dreng

Jenns Hoegenns ibm dreng

Jøst i Spinkemolle

Knud i Galund dreng

Jsack i Monneskin dreng

Per i Liungerye dreng

Jens i Skielmbsholdt dreng

Mantals Register offuer Solluitzborgh lhen: paa thend paaBødene Schat: som wor bedauget thill Marttini Ao 1632

Jordeigennde Bønder

Giembsøe Sogenn

Holle

Olluff Pederssenn

Erich Benndtssenn

Annders Nielsenn

Peder Pederssenn

Suennd Jonnsenn

Heigenismhalle

Peder Dhoemb

Rosse

Haagenn Tyggessen

Hessellhollt

Mads Erikssønn

Giemsøe

Haagenn Bendtssen

Bammar Lauridtssenn

Greeum

Jenns Suendtssenn

Gissell Suennske

Haagentorp

Mads Kragh

Liøngerye

Jenns Tygessenn

Røershollt

Hanns Perssenn

Jep Nielssenn

Boue

Esbiørn Jepssenn

Suenske Nielssenn

Hanns Suerkessenn

Giereum

Annders Suendssenn

Peder Jennssenn

Lauris Bommerssn

Olluff Jenssn

Suend Hanssenn

Peder Hannsenn

Thoer Pederssenn

Heelle feste Gaarder

Enkann i Giembsøe

Sibe Jennsen

Gillerumme

Jenns Laurssenn

Giembsøe

Hanns Truelsenn

Annders Poelssenn

Thruid Joennssenn

Pibeboe

Peder Suenske

Boefaltt

Clemit N:

Allteholtt

Jenns Kieldssenn

Løffuershollt

Hanns N:

Chiereboe

Thruud N:

Børrie N:

Boue

Benndt Jennssen

Brødholtt

Mads Kieldssenn

Greum

Erich Jennssenn

Charll Nielssenn

Nyebyegdenn

Thruud Suendssenn

Schydtzmaalle

Olloff Nielseen

Erickstrup

Joen N:

Thommekulle

Mads N:

Wglleboe

Laurs N:

Røsenne

Charll N:

Kullenn

Suenndt

Willshollt

Suendt

Slette

Haagen

Skelmisholtt

Mads

Faareboell

Suenndt

Anders

Bendtzboe

Olluff

Kareboe

Erich

Bierkefallt

Peder

Werreholtt

Peder Joenssenn

Møreboholtt

Erick

Rønnaass

Mads Pedersønn

Weirreholtt

Benndt

Rønnaass

Anders

Slaugnis

Jes smeed

Kyreboe

Jep

Rasmus

Snøreboe

Krogenn

Toseboe

Olluff

Dallenshollt

Nisse

Opmaa

Kroogh

Heigreness

Giomme

Hallandtzboe

Pelle

Garegylle

Erich

Røessholtt

Fhiome

Skrubbeboe

Thomas

Maaneschin

Erick

Komperskulle

Pelle

Gaasllundtt

Anders

Bommerstrup

Thomas

Hanns I Hindsholt

Roesøe

Thrulls

Husmendt och Indester

Boe

Anders

Jngemand

Anders Tygessønn

Jos Suerkssøönn

Greenumb

Mortenn Laurtssønn

Niels Giøngh

Olle Jenssenn

Niels Carlssønn

Mads Nielssønn

Suendt Pederssønn

Peder Tuedssønn

Grenumb

Peder Suenske

Røsie

Jenns Haagenssenn

Heselholt

Benndt Moenssenn

Giembsøe

Sønne Gammelssenn

Erich Bentssenn

Erich Pederssenn

Liungerye

Peder Olssenn

Nils Pederssønn

Pillipus

Jep Fadersønn

Benndt

Greumb

Olluff Nielssenn

Haagentorp

Jeppe

Kielleboen

Olluff

Bommer Laurssenn

Bendt Bendtssenn

Brogaardenn

Mads Hannssenn

Holle

Ingmand Perssenn

Jep Smed

Jenns Mortenss

Jens Bentssenn

Røeholt

Mortenn

Pelle

Haagen Nilssn

Giembsøe

Mads Thruudssenn

Blantting

Giseness

Olle Haagenss

Bageboe

Niels

Brogemalle

Hanns

Nebeboe

Jes

Hullingrye

Niels

Brødhollt

Kield Nielssenn

Kiereboell

Eskilld

Niels

Bendtzboll

Haagenn

Kiereboe

Mads

Bierkefalld

Børie

Lasse

Mads

?-hollt (Väghult?)

Haagen

Laurs

Hermannd

Mørbohollt

Jenns

Rønnaass

Mortenn

Per paa Møllegaarden

Rønnoltt

Nisse

Mulletorp

Benndt

Høhollt

Nillaus

Brendebye

Hamel Laurss

Nisse

Niels

Bøgemaalle

Suendt

Eskild

Bischopsmalle

Mads

Ingemand

Røse

Haagenn Ollssønn

Jenns Moenssenn

Kullen

Gissell

Slettenn

Eskilld

Faarboll

Aage

Eshilld

Bendtzboe

Giermannd

Jenns

Rønnaass

Niss

Kield

Mads

Gisell

Slaugness

Charll

SneuelleBoe

Jacob

Wilshollt

Niels

Nødeboe

Pouell

Thrudh

Suenstrup

Jenns

Isesmaalle

Joenn

Kirckeholl

Niels

Kylleboe

Mortenn

Tosseboe

Mads

Dallemssholtt

Anders

Lille Faen

Omme

Jes

Heigrenes

Mads

Hallandtzboe

Niels

Røesholtt

Olluff

Falsseholtt

Haagenn

Himbsøholtt

Hanns Nielssønn

Joen Skrabe

Maaneschin

Lasse

Komperschulle

Hanns

Gaaslluntt

Pouffell

Bommerstorp

Jenns

Gaaregylle

Peder

Lønnemaalle

Niels

Mørckemalle

Jenns

Dauidtzholtt

Niels

SkierLøch

Pelle

Astensmaalle

Suend

Eegellemhalle

Suenndt

Raugenemaalle

Nisse

Ormemhalle

Hanns

Byddermaalle

Giamme (Gumme?)

Koppermaalle

Pouffel

Boe

Bendt

Kullen

Nisse

Rønnaass

Bendtzes

Bendtzboe

Peder Michelssen

Lille Brøhallt

Mortten

Skrubbeboe

Niels Suendssønn

Hallendtzboe

Skoknegten

Bagemaalle

Joen

Kierllingbøyden

Mads

Jutteness

Niels

Fouglleboe

Erich

Krattemaelle

Jenns

Ebbemhalle

Haagen

Anglismhalle

Olluff

Abremhalle

Olluff

Lille Brødholtt

Eskilld

Raugenemaalle

Tomas

Mogenns Suenske

Giembsøe

Peder

Lille Joen

Kiøreboell

Torbiørn

Greeum

Jos Block

Mads

Grøningh (?)

Weste

Lasse

Raugnemhalle

Laurs Benndtssønn

Røse

Suendt Grimb

Wgelleboe

Nisse

Mørkemaalle

Landi (?) Ibsønn

Boe

Niels Hoogenssønn

Gudmandt Madssn

Grenum

Niels Erichssønn

Nels Kartorp

Rønne

Mads

Skiudtzmaalle

Peder

Thommekulde

Benndt

Erihstorp

Haagenn

Skallmød

Niels

Liusserytt

Giermunndt

Allemaalle

Sønne

Reigneboe

Truulls

Wglleboe

Erich

Kierssmaalle

Aage

Erstrup

Joen Knegt

Peebersuenne

Mogens Suenske

Drenge for fuld Lhønn

Giembsøe

Peder Niellssønn

Hanns Niellssønn

Drenge for halff lønn

Røesholtt

Peder Suenske

Giembsøe

Laurs Tuessønn

Gaasselluntt

Knud Steenssønn

Summarum paa førsch:ne Giembsøe sogenn

Penndingh

Jordegende Bønder

Feste Bønder

Gaardmen och Jndester

Heelle drenge

Hallff Drenge

Peber suenne

 

Forskreffne Giembssø sagen giffuer heell skat epter K: M: Breff.

Epterskreffune Mandtall, som ehr Lister herit: Bregene heit: och Mielsta herrit

Giffuer icke mhere end halff skat, Epter som K: M: saalleds dena:> hafr forskoonit.

År 1633 – Längden är ej avskriven

År 1634 – Längden är ej avskriven, den är filmad men fuktskadad

 

Mandtals Register Offuer Sølffuidtzborigh lehn Paa Ko: Ma: Schatt som war Bedagett Att wdgiffues till Martinij 1635.

Giembsøe Sogen

Jordeigne bønder

Hollie

Olluff Pedersenn

Erick Bendtzenn

Annders Nielssen

Peder Pederssen

Suend Jensen

Hemmingsmaale

Peder Gremb

Rossøe

Haagen Tygessen

Mads i Heselholt

Giemsø

Haagenn Bentzenn

Bommer Laurss

Jenns Suedske

Gissel Suenshe

Jenns i Lyngerye

Røesholt

Hanns Pedersenn

Jep Nielssenn

Bouw

Espbiørn Jepessenn

Suerke Nielssenn

Hanns Suerkessenn

Grenum

Annders Suendssenn

Peder Joennssenn

Laurids Bommersenn

Olluff Jennsenn

Suend Hannssen

Per Hansenn

Sord Peder

Helle Festegaarde

Enkenn i Giemsø

Sibbe Jennsenn

Jenns Laurss i Gren:

Hanns Troelss i Giemsøe

Anders Poulss

Thrud Jensenn

Peder i Pibeboe

Clemed i Boefald

Joenn i Alteholt

Hanns i Løefuersholt

Thrud i Thiereboe

Borrie N: ibm

Bennt i Bou

Mads i Brødholt

Erich i Grenum

Karll ibm

Thrud i Nybøgden

Olluff i Shiudsmaal

Joen i Erickstrup

Mads i Thommekule

Laurids i Wgleboe

Carl i Røssene

Suend i Kulen

Sønne i Welsholt

Hogen i Slete

Mads i Skelmholt

Suend i Farreboel

Annders ibm

Olluff i Bnndtsboe

Erich i Kiåreboe

Peder i Berckefald

Peder i Werrholt

Erick i Mørbeholt

Mads i Rønaas

Bennt i Weireholt

Annders i Rønaas

Jenns i Slagenäss

Jep i Kyreboe

Rasmus ibm

Krogen i Snøøreboe

Olluff i Thoseboe

Nise i Dellensholt

Krog i Opmaa

Gumme i Heygerness

Pelle i Hollandsboe

Erick i Garegylle

Gumme i Røsholt

Tomas i Skrubeboe

Erich i Maaneskind

Pelle i Komperskule

Annders i Gaardslund

Thomas i Bomerst.

Hannss I Hindsholt

Thrøels i Wesste (?)

Hussmend och Jndester

Bow

Ingemannd N:

Grenum

Mortenn Lauridtzen

Niels Giønge

Suend Jonnsenn

Peder Thrudsen

Jens i Røesse

Bent i Heselholt

Sønne i Giemsøe

Erich ibm

Lungerye

Peder Olsenn

Niels Pederss

Jep Fadersenn

Jeppe i Hogentorp

Kieleboe

Bommer Lauridtzn

Bennt Bendsen

Mads i Brogaarden

Holie

Jngemand Pederss

Jep Smed

Jenns Mortenss

Jenns Bentzen

Morten i Røsholt

Olle i Gisenis

Niels i Baggeboe

Jenns i Brøgemaalen

Jenns i Nebbeboe

Niels i Kyllingrye

Kield i Brødholt

Eskill i Kiereboel

Hogen i Bendtsmaale

Mads i Kiereboel

Børie i Bierkefald

Hogenn i Werholt

Jens i Mørboeholt

Mortenn i Rønnes

Nise i Røenholt

Bennt i Bødetorp (Bytaremåla?)

Niclaus i Røeholtt

Hommell i Brendebye

Suend i Bøgemaalen

Mads i Bishopsmaale

Hogenn i Røsøe

Gisell i Kulen

Eshell i Sletene

Aage i Faareboel

Giermand i Bendtzboe

Nise i Rønnaase

Kield ibm

Carll i Slaugenes

Jacob i Sneffleboe

Niels i Wilsholt

Pouell i Nødebroe

Jenns i Suenstrup

Joenn i Jssasmaale

Niels i Kierckeholt

Mortenn i Kyleboe

Mads i Thoseboe

Annders i Halmsholt (?)

Jenns i Opmaa

Mads i Herines

Niels i Halandsboe

Olluff i Røssholt

Haagen i Faldsholt

Jenns i Himseholt

Lars i Maaneskin

Jenns i Komperskule

Pouell i Gaaselund

Jenns i Bommerstrup

Peder i Garegyll

Niels i Lønemaalle

Jenns i Mørkemaalle

Niels i Dauidsholt

Pelle i Skierbøcke

Suend i Asstensmaalle

Suend i Leg –? (bör vara Ikornemåla)

Nise i Raugenemaal

Hanns ii Ormemoole

Gumme i Brydermaal

Pouel i Kopemaale

Nise i Kullenn

Benndtzenn i Rønaass

Bendtzboe Per

Morten i Liden Breholt

Niels i Shrubbeboe

Skoeknegten i Hallans.

Joenn i Bøgemaale

Mads i Kierlingbøgden

Niels i Juteniss

Erich i Fugleboe

Jenns i Kretemalle

Hogenn i Ebbemaall

Olluff i Anglismaale

Olluff i Abremaale

Eshilld i Lidena Brødholt

Thommas i Raugnemaall

Torbiørn i Kiøreboel

Weste i Grønuig (?)

Rand. I Mørkemaalle

Mads i Rønne

Peder i Shudsmaalle

Bent i Thommeskuld

Hogenn i Erichstrop

Niels i Shalmade

Giurmand i Lyseryde

Sønne i Allemaalen

Throels i Regneboe

Erich i Wgleboe

Aage i Kiersmaalle

Joenn i Estrup

 

Mandtall och Schatte Register Offuer Kong: Maytz: Paabudene Pengeschat Aff Sølffuidtzborgh Slots lehnn. Thill Martinij Anno 1636.

Jordeigne bønder

Grenumbye

Joen Gammell

Peder Jennsenn

Laurts Bommersenn

Niels Thnørssenn

Olle Mørch

Benndt Pedersenn

Thnør Pederssenn

Peder Thnørssenn

Bennt Laurssenn

Boue

Espenn Jebssenn

Suerhe Nielssn

Hanns Suerhessenn

Haagentorp

Lars Jonnsenn

Peder Gønge

Gillerune

Suend Jenssen

Giemsingh

Erich Pederssenn

Lissebet h: Peders

Hoogenn Bendsenn

Sebbe Jennssenn

Liungrye

Jenns Thyggessenn

SønderRøeholtt

Hanns Pederssenn

Nørrøeholtt

Haagen Nielsenn

Hollie

Olle Pederssenn

Gunnell

Erich Benndssenn

Annders Nielssenn

Peder Pederssen

Hemmingsmolle

Mogenns Suenndsenn

ØsterRøesiøe

Haagenn Thygessenn

Heselholdt

Mads Erichssenn

Jordeigne Indester

Grenumb

Mortenn Laurtzenn

Olle Braage

Joenn Knegt

Hanns Suerche

Suennd Hannsenn

Olle Nielssenn

Aage Hanssenn

Suend Jebssenn

Gisse Suennshe

Anders Suendsenn

Niels Giønnge

Haagentorp

Jep Nielssenn

Jenns Nielsenn

Gumme Joenssenn

Peder Hannsenn

Niels Suendssen

Peder Suendssenn

Gillerune

Laurs Jennsenn

Boe

Hogenn Laurssenn

Niels Nielssenn

Anders Thygessenn

Jøs Suerchessenn

Giemsingh

Bommer Laurtzenn

Jenns Kraghh

Liungrye

Peder Oelssenn

Niels Pederssenn

Jep Faierssenn

Phillipus Anderss

Sønder Røeholtt

Mortenn Pederss

Peder Jennssenn

Nørrøeholtt

Jep Nielsenn

Hollie

Jenns Benndssenn

Haagen Oelssenn

Bommer Laurss

Bennt Benntssenn

Mads Hannssenn

Hanns Mogenss

Engemand Perss

Jep Jonsen i Hemmingsmole

Peder Grimb

Jenns Haegens i Røesiøe

Bennt Mogenns i Schelsholtt

Helle festebønder

Grenumb

Niels Erichssenn

Karll Nielssenn

Boe

Bennt Jennssenn

Wgleboe

Laurs Giselssenn

Thommekuld

Mads Hermandssenn

Erigstorp

Joenns Pederssenn

Schiudtzmaalle

Olle Pedersenn

Røynne

Karll Benndssenn

Nybygden

Thrud Suendssenn

Brødeholtt

Mads Kieldssenn

Leffuersholtt

Hanns Pederssenn

Kiereboell

Børge Joennsenn

Thrud Haagennssenn

Wester Røsiø

Thrøils Suendssen

Giemsingh

Hanns Trøilssenn

Annders Pouelssenn

Thrud Jennssenn

Pebeboe

Peder Sueche

Boefald

Clemed Frostessenn

Altiholdt

Joenn Gied

Hallandtzboe

Peder Jennssenn

Hembsholltt

Hanns Nielssenn

Gaardgylle

Erich Giselssenn

Gaaselund

Annders Jennssenn

Bommerstorp

Jenns Mogennssenn

Kamperschyle

Jenns Suendssenn

Maaneschin

Erich Oelssenn

Skrobeboe

Thammas Kieldtzenn

Heirness

Gudmannd Trudssenn

Røeholdt

Gomme Kieldssenn

Opmaae

Krog Jennssenn

Dallensholdt

Mads Mogenssenn

Thoseboe

Olle Hermandssen

Weieholdt

Peder Jonnssenn

Bennt N:

Mørboeholtt

Erich N:

Rønaass

Mads N:

Anders

Slagenes

Jøs N:

Kylleboe

Mortenn N:

Jepe Persenn

Snøffleboe

Krag Jacobssenn

Kullenn

Gissell Joennss

Indester och fester

Grenumb

Niels Erichssenn

Peder Haagennssenn

Boe

Gomme Madssenn

Niels Hohennssenn

Wgleboe

Erich N:

Kiersemolle

Aage Trudssenn

Schalmøde

Niels Pederssenn

Lusserye

Clemed Suenshe

Gudmannd Suenshe

Allemolle

Søffren Trudssenn

Rengeboe

Thrøils Suenshe

Thommekuld

Bennt Esheldssenn

Erichstorp

Haagenn Giøöngh

Erich Benndssenn

Schiudtzmolle

Peder Oelssenn

Røynne

Mads Oelssenn

Karstorp

Niels Nielssenn

Brødeholdt

Niels Kieldssenn

Kiereboell

Niels Madssenn

Esheld Mortennssenn

Wester Røsiøe

Thrøils Suendssenn

Thommas Laurtzenn

Giemsingh

Blanting N:

Erich Benndssenn

Gillisnes

Olluff Haagenssenn

Nebbeboe

Jenns Benndssenn

Baggeboe

Niels Jennssenn

Braagemolle

Jenns Oelssenn

Hullingrye

Niels Jennssenn

Bischobsmolle

Mads Jennssenn

Engemand Madssenn

Hallandtzboe

Niels Aagessenn

Hembsholdt

Hanns Nielssenn

Gaardsgylle

Peder Laffue

Gaaselund

Pouell Jennssenn

Komperskulle

Peder Suenndssenn

Maaneschin

Lasse N:

Bommerstorp

Joenn Jennssenn

Heirness

Gissell Pederss

Olluff Joenss i Røsseholt

Oppmae

Jøsse N:

Dallensholt

Annders Erichssenn

Niels Thruidssenn

Thosseboe

Mads Hermandssenn

Astensmolle

Suend Haagennssenn

Egernemaalle

Suennd Oelssenn

Abraamolle

Olle Kieldtzen

Angildtzmaalle

Haagenn Oelssenn

Ebbemaalle

Haagenn Jssachssenn

Krefftemaalle

Jenns Erichssen

Fulleboe

Erich Jennssenn

Wlleboe

Peder Haagennssenn

Judenes

Niels Kieldtzenn

Jenns Haagennssen i Mørchemolle

Kierlingbøgden

Mads Nielssenn

Lønemaalle

Jidtzell Nielssenn

Kopremaalle

Pouell Suendssenn

Ormemolle

Esbiørnn Gommessenn

Biudermaalle

Joenn Gisselssen

Lelebrødeholdt

Eshell N:

Baggemaalle

Joenn Oelssenn

Spinchermaalle

Peder Nielssenn

Reffuemolle

Niels N:

Dauersholt

Niels Annderssenn

Welsholdt

Niels N:

Sletenn

Esheld

Foreboell

Bennt Aagessenn

Esheld N:

Bendzboe

Giermand N:

Haagenn N:

Jenns Knudssenn

Koreboell

Mads N:

Berchefald

Børge Pederssenn

Mads N:

Lars Nielssenn

Weieholdt

Laurids Aagessenn

Haagenn Pederssenn

Hermannd Bendssenn

Mørboeholt

Suend Trudssenn

Rønnass

Niels

Kield Madssenn

Mads Suendssen

Morten Anndersen

Gissel Madssenn

Slagenes

Karll Jennssenn

Rønholtt

Niels Jacobssenn

Kylleboe

Gomme N:

Mads Rasmussenn

Jacob N: i Snøffleboe

Mølebecken

Peder N:

Mulletorp

Mogenns N:

Højholt

Nielauss Laurtzenn

Falsholdt

Haagen Jngemandssenn

Haagenn Benndssenn

Brenerbygden

laurids Nielssenn

Niels Nielssenn

Byemaallen

Suennd Pedersenn

Peder N:

Isachsmolle

Suend Boedelssenn

Joenn Suendssenn

Kierrcheholdt

Jenns Haagenssenn

Suenstorp

Jenns Suendssenn

Nødeboe

Pouell N:

Thrøils N:

Kullenn

Suennd N:

Flydende Gaardemend

Grenumb

Jøs Blech

Weste Giøng

Jenns Suensh

Joenn Pedersen

Mads Pedersen

Mogenns Jennsenn

Haagentorp

Bennt Jennssenn

Jenns Suensh

Hollie

Laurs Benndssenn

Mougenns Gremb

Mogenns Suensh

Suennd Giønge

Styge Jøs

Giemsebye

Peder Nielssenn

Joenn Suenshe

Peder Joennssen

Peder Trudssen

Liungerye

Niels N.

Olle Faurssen

Røeholt

Peder Knegt

Heselholdt

Niels Mogennssen

Røsiøe

Annders Erichssenn

Suend Grimb

Kiereboell

Olle Benndssenn

Peder Nielssenn

Gaardgiølle

Laurids Jydsh

Gaaselund

Morttenn Benndssenn

Hallindtzboe

Niels Joennssenn

Mørchmolle

Raffnne Jös

Lile Brødeholtt

Thorstenn Suendssen

Rønholtt

Jepe N:

Sleten

Bennt N:

Slagenes

Joenn N:

Rønaas

Suennd N:

Peder Michelssen i Bendsboe

Drenge for fuld løhnn

Suennd Suenshe i Grenum

Jenns Giøng i Røsiøe

Peder Hannssen i Hollie

Jenns Hannssenn

Gumme N: i Kullen

Drenge for halff lønn

Trudes dreng i Giemsøe

Peder N: i Liungrye

 

Manntalls Register Offuer Sølffuidsborg Slods lehnn paa denn Paabiudene Kong: Ma: Pengeschatt till 14 dage For ….. Anno 1637.

Nota:

Her på Copia Aff Schattebreffuet offuer leffners: sig: A: huer effter Schatten er icke Wden halffoppeboren, Wden bønderne i Giembsøe Sogen haffuer giffuet hielt, benaadings breff med des forklarringh finnds Antauget, Wdi Mandtallet til Martinij 1635 Och 1637.

I övrigt är denna mantalslängd icke avskriven.

 

Skatte Mandtall Aff Sølffuidsborg Slods lehn, Paa denn Paabudenne Salpietershatt, Som till Paasche 1637: war paabudenn att wdgiffues.

Willandtz Herridt

Giemsøesogen

Huer gaard giffuer 1 sholpund

Esbiørn Joensen i Boe

Suenske Nielssen

Hanns Suerkesen

Koen Gammelsen i Grenum

Peder Joennsenn

Laurs Bommarss

Niels Pederss

Bendt Pederss

Thore Pederss

Peder Thuressen

Bennt Lauridzen

Lars Giønge i Hogentorp

Lars jensen i Gilleruen

Carll Bendsen i Røen

Carll Nielsenn i Grenum

Laurs Giselsen i Wgleboe

Niels N: i Scheldemøde

Thrøels N: i Ringeboe

Sønne i Allemaalle

Joenn Perss i Erichstorp

Mads Suendsen i Nyebøigden

Olle Pederss i Shydsmaalle

Niels Nielss i Kastrop

Sønne Giermandsen i Wilsholt

Hoegenn Nielss i Sletting

Mads Benndsen Shelmsholt

Aage Suendsen i Faareboel

Eshild Erichss

Olluff Erichsen i Bendsboe

Erich Karlsen i Koreboe

Peder Børess i Bierchefald

Peder Jenns i Wegholt

Bendser Mandss

Erich Jennss i Mørbyeholt

Annders Toress i Rønnaas

Carll Jennss i Slagnes

Mortenn Rasmuss i Kiellen

Jep Hermandsenn

Jacob Kragess i Sneffleboe

Jenns Jonns i Kullen

Pouell Pederss i Medeboe (Nedeboe)

Peder Jenss i Mølleløchen

Niels Jacobss i Rønholt

Mogenns Pederss i Møletorp

Jenns Suendsen i Suenstrup

Laurs N: paa Høgholt

Hogen Jngemandss i Falseholt

Laurids Nielss i Brenebye

Suend Pederss i Byemaallen

Suend Boedelss paa Jsachsmole

Niels Hogenss i Kiercheholt

Mads Kieldss i Brødeholt

Hanns Perss i Løffuersholt

Børge Joennss i Kiercheboel

Eshild Matess

Mogens Suendsen i Hemmingsmolle

Jenns Hogens i Røsiøn

Mads Erichss i Falseholt

Erich Perss i Giemsø

Thrud Jennss

Lisebet h: Peders

Haagen Bendsen

Sebbe Jennss

Jenns Tygess i Lyngerye

Hanns Perss i Røeholt

Jep Nielsenn

Klemed Frostess i Boefald

Joen Jonss i Altiholt

Olluff Perss i Hollie

Jenns Benndsenn

Bent Benndsen

Annders Nielss

Jngemand Pedersen

Olle Hogennsen i Gillesnes

Niels Jenss i Pogeboe (Pieboda?)

Jenns Olss i Bragemollen

Jenns Bendsen i Nebbeboe

Niels Jens i Hullingrye

Peder Jennss i Hallandsboe

Hanns Jonnsen i Hemsholt

Erich i Gaargylle

Annders Jennsen i Gaaslund

Jenns Monss(?) i Bommerstorp

Jenns Suend i Komperskulle

Lars Pedersen i Maaneshinn

Thommis Kieldsen i Shrobeboe

Gudmand Trudsen i Heirnes

Kroeg Jonnsen i Opmma

Mads Moegensen i Thoseboe

Gudmand Kieldss i Røssholt

Suend Haagenss i Astensmaalle

Suend Olsen i Egernemole

Joen Olsen i Bagemaale

Niels N: i Raffuemole

Olluff Giønge i Mørchemolle

Jenns Nielsenn i Lønnemaalle

Pouell Suendsenn i Kopermole

Espenn Gammelsen

Gomme Giselss

Eshell Shreder i Lile Brødeholt

Olle Kieldss i Abermaale

Hoegenn Oelss i Angielsmale

Hoegenn Jsachss i Ebemalle

Erich Jennsen i Fuleboe

Jens Erichss i Krefftemole

Peder Hogenss i Wgleboe

Niels Kieldss i Jydenes

Per Nielsen i Spinchermole

Niels Annderss i Sauersholt

Mads Nielss i Kierlingbøiden

 

Salpeter Mandtall Offuer Ald Sølffuisborg Lehn fra Anno 1637 till Anno 1638

Willands Herrett

Giemsøe Soegen

GRENUM FGR

Boe

Essbiørnn Jennssen

Suerke Nielssen

Hanns Suerkessenn

Grenum

Olluff Mørk, fgr-mand

Joenn Gammelssen

Peder Jennssenn

Laurs Bommerssenn

Niels Pederssenn

Bennt Pederssenn

Thore Pederssenn

Peder Truessenn

Bennt Laurssenn

Carll Nielssenn

Lass Giønge i Hogentorp

Laus Jenssen i Gille

Carl Bentssen i Roen

Laus Gisslessen i Vgleboe

Niels N: i Skieldermoede

Truels N: i Rängeboe

Sønne N: i Allemaale

Joenn Pederssen i Erichstorp

Mads Hermandssen i Tommekulde

Trude Suenssen i Nybøgden

Olluff Pederssen i Shydsmaalle

Mads Nielssen i Kastrup

WILSHOLTE FIERDING

Sønne Hermandssen i Welsolt, fgr

Haagen Nielssen i Sleting

Mads Bentssen i Skelmsholtt

Aage Suendssen i Faareboell

Eshel Erichssøn i Forneboe

Olluff Erichssen i Bendsboe

Erich Carlsenn i Kärreboll

Peder Børressen i Birckefald

Peder Jennssen i Wegholtt

Bennt Hermandssønn

Erich Jennssen i Mørbyeholtt

Annders Børressen i Rønnaas

Carl Jennssen i Slagnes

Mortenn Rasmussen i Kielles

Jeppe Hermandssen

Jacob Krågessenn i Sneffleboe

Jenns Joennssen i Kullen

Pouffuel Pederssen i Nedeboe

Pelle Jennssen i Mølleløcken

Niels Jacobssen i Roenholt

Mogenns Pederssen i Mølletorp

Jenns Suendssen i Suenstrup

Nigelaus N: i Høgeholtt

Haagenn Ingmanssen i Falsehult

Laurs Nielssen i Brennerbye

Suend Pederssen i Bymolle

Suend Bodelssen i Harsømølle

Niels Haagenssen i Kirckeholt

HOLLIE FIERDING

Mads Kieldssenn i Bredeholtt

Hanns Pederssen i Løffuersholtt

Børge Joennssen i Kirckeboell

Eshel Mattissenn

Mogens Suensenn i Hemmingsmaalle

Jenns Haagennssen i Røsiøe

Mads Erichssen i Hessleholtt

Erich Pederssenn i Giemsøe

Trud Jennssen

Lissebeth her Peders

Haagen Bennttssenn

Seebe Jennssenn

Jenns Tygessenn i Lyngerye

Hanns Pederssen i Røholtt

Jeppe Nielssen

Clemmed Frostenss i Boefald

Joenn Joennssen i Altiholtt

Olluff Pederssenn i Hollie

Jenns Bendttssenn, fgr mannd

Bendt Bentssenn

Annders Nielssen

Ingmand Pederssen

Olluff Haagenssen i Gillessnes

Niels Jennssen i Bagemølle

Jenns Oluffssen i Brogemøle

Jenns Bentssen i Nebbeboe

Niels Jennssen i Hullingrye

LØNNEMAALE FGR

Peder Jennssen i Hallansboe, fgrmand

Hanns jennssen i Hemsholt

Erich N: i Gaargilde

Annders Jenssen i Gaasselunde

Jenns Mogennssen i Bommerstorp

Jenns Suenssen i Komperskall

Lasse Pederssenn i Maaneskin

Tommis Kiellssenn i Schrabeboe

Gudmand Trudsen i Hielmes

Krog Jennssen i Opmaa

Madtz Mogenssen i Dallenssholtt

Olluff Hermanssen i Thosseboe

Gudmand Kieldssen i Røssholt

Suend Haagenssen i Astensmole

Suend Olluffssen i Egernemole

Joenn Oelssenn i Bagemaale

Niels N: i Raffuemole

Olluff Giønge i Mørkmole

Jenns Nielssen i Lønnemole

Poffuel Suenssen i Kopemole

Essborn Gammelssen i Ormemole

Gomme Gidtselssen i Bydtmole

Eshel Skredr i L. Brødholt

Olluff Kielssen i Abremole

Haagen Oelss i Angilsmole

Haagen Issachssen i Ebemole

Erich Jennssenn i Fulleboe

Jenns Erichssen i Krefftemole

Peder Haagenssen i Vgleboe

Niels Kieldssen i Judenes

Peder Nielss i Spinchermole

Niels Annderssen i Dauersholt

Madtz Nielss i Kiellingbøgden

Lämna en kommentar