Register till Holje byakista

Register till Holje byakista

Originalet till byakistan återfinns i Lunds Landsarkiv. Kopior finns  på Olofströms kommunarkiv och i Olofströms bibliotek.

1. Register, 1 ark

 • Register över Holjes byalådas inneliggande handlingar år 1728.
 • 123.Beslut om uppteckning av byns inneliggande handlingar. Se byst. prot. 1893

2. Bystämmoprotokoll. 1 konvolut

 • 3. 1827, 7 april
 • 11. 1831, 18 maj
 • 13. 1832, 30 oktober
 • 20. 1839, 26 december
 • 21. 1841, 24 juli
 • 23. 1842, 19 november
 • 27. 1846, 24 februari
 • 31. 1852, 19 augusti
 • 35. 1852, 11 december
 • 39. 1853, 9 juni
 • 41. 1853, 5 november
 • 45. 1854, 20 februari
 • 49. 1855, 18 maj
 • 53. 1855, 30 december
 • 57. 1856, 15 mars
 • 59. 1858, 30 januari
 • 63. 1858, 20 april
 • 67. 1864, 18 juni
 • 71. 1865, 3 juni
 • 75. 1866, 9 juni
 • 79. 1870, 16 februari
 • 81. 1870, 7 juni
 • 83. 1871. – mars
 • 87. 1872, 10 januari
 • 91. 1872, 9 februari
 • 95. 1873, 10 januari
 • 99. 1877, 5 februari
 • 103. 1878, 6 mars
 • 105. 1880, 13 januari
 • 107. 1881, 14 december
 • 109. 1883, 5 januari
 • 111. 1886, 20 januari
 • 115. 1889, 11 mars
 • 119. 1891, 9 maj
 • 120. 1892, 1 april
 • 123. 1893, 27 februari
 • 124. 1893, 12 april
 • 127. 1893, 22 april

Se även:

 • 6. Diverse handlingar
  • s 553 (byst. prot. 1894)
  • s 594 (byst. prot. 1819)
 • 8. Handlingar rörande fattigvård
  • s 658 (byst. prot. 1852)
  • s 662 (byst.prot. 1865)
  • s 666 (byst. prot. 1853)
  • s 670 (byst. prot. 1853)
 • 9. Handlingar rörande gästgiveri
  • s 728 (byst. prot. 1832)
 • 11. Handlingar rörande jakt och fiske
  • s 901 (byst.prot. 1862)
 • 13. Handlinar rörande lägenhetemn planterhagen
  • s 1137 (byst. prot. 1828)
 • 17. Räkenskaper
 • 3. Kallelser till bystämma

3. Kallelser till bystämma, ”bybrickor”. 1 konvolut

 • 1232. 1854, 27 juni
 • 129. 1861, 25 mars
 • 133. 1875, 19 mars
 • 135. 1877, 2 februari
 • 137. 1878, 6 mars
 • 139. 1878, 24 juli
 • 141. 1891, 7 maj
 • 143. 1894, 13 januari
 • 145. 1911, 30 december

Se även:

 • 11. Handlingar rörande jakt och fiske
  • s 901 (byst.prot. 1862)

4. Handlingar rörande bystämma. 1 konvolut

 • 147. ”Förnyad By-Ordning för Holje By”. Stadfäst av Listers häradsrätt 2 mars 1749. Uppvisad ibm. 24 mars 1767.
 • 167. Byordning för Blekinge län. Carlskrona 1818.

5. Diverse äldre handlingar. 1 konvolut

 • 183. Överenskommelse mellan Holje-Hemmingsmåla byamän och torparna i Hullingaryd, Kärrabol, Biskopsmåla m. m. 12 nov 1534. Avskrift.
 • 187. Dom i mål Holje Byalag kontra torparna Sven i Baggeboda, Jöns i Brokamåla, Jon i Kullan, Sven i Wilshult m fl rörande rågång. 12 sept 1620. Kopia.
 • 201. Fastebrev rörande en lägenhet(?) mellan ”Nybygdenn och Hemmingsmaala”. 8 mars 1636. Orginal.
 • 203.Listers häradsrätts domslut rörande tvist om Brogården i Holje. 21 mars 1650. Orginal.
 • 205. Domslut rörande Storegården i Holje. 5 maj 1654. Orginal.
 • 209. Listers häradsrätts dom rörande tvist om en gård i Holje. 12 mars 1663. Orginal.
 • 213. Handlingar om ”Oluff Pedersens gaard i Hollie som Bendt Carlsson nu paa boer”. 28 jan 1664. Orginal. 2 ex.
 • 221. Domslut rörande Oluf Pedersens gård i Holje. 16 juni 1664. Defekt. Original.
 • 223. Resolution å besvär av herremännen i Kristianstad län och Blekinge angående lansgillesmöllorna. 19 sept 1668. Kopia.
 • 227. Förlikning mellan Holje byamän rörande nävertäkt. 4 sept 1670. Original.
 • 229. Förlikning mellan Holje byamän rörande ekehygge. 13 febr 1675. Original.
 • 233. Dom rörande olovlig skogsavverkning. 18 mars 1682. Original.
 • 237. Listers häradsrätts dom rörande olaga skogsavverkning. 13 okt 1686. Original.
 • 241. Hovrättens dom i målet Kronan-Holje by rörande olaga skogsavverkning. 5 nov 1686. Kopia.
 • 245. Lagmansrättens dom rörande en tvist mellan Biskopsmåla-Holje-Hemmingsmåla byar om bl.a. en fiskdamm. 24 sept 1687. Original
 • 251. Justering av rågång mellan Holje och Biskopsmåla byar. 7 nov 1688. Original.
 • 255. Fastebrev å Knutsgården i Holje. 3 jan 1689. Original.
 • 259. Brev troligen till några borgare vari påpekas att Holje och Vilshults bönder klagat över att kreatur drivits in på dessa byars marker. Dylikt beteende skulle i fortsättningen bestraffas enligt gällande lag. Undertecknat i ”Borgmästarens absens”. 4 okt 1689. Avskrift.
 • 261. Hovrätten inkräver karta i och för avdömmande av ägotvist mellan Holje-Hemmingsmåla-Biskopsmåla byar. Målet tidigare förehaft i härads- och lagmansrätt. 9 dec 1689. Kopia.
 • 265. Hovrättens dom rörande Holje och Hemmingsmåla bönders ek- och bokskogshygge. 1 april 1695. Kopia.
 • 269. Listers häradsrätts resolution rörande Holje bys klagan rörande åborna i Brännarebygden vilka släppt sina kreatur å Holje mark. 19 juni 1696. Original.
 • 273. Holje byamän unnar länsmannen T Nilsson ibm. ett stycke på ”fääladtz maaden till en lijten Bettez hagge”. 19 april 1700. Original.
 • 277. Holje Byamän överenskommer att ej bränna pottaska såvida inte alla är överens därom. 24 okt 1701. Original.
 • 281. Holje byamän ingår förlikning rörande ollonsvin. 19 jan 1707. Original.
 • 283. Holje by beslutar ingå till häradshövdingen med begäran om förbud att bortföra visst nedhugge eke och boke. 14 nov 1708. Original.
 • 285. Överenskommelse mellan Holje byamän rörande ”dän Nya dämbningen” i följd av häradsrättens dom. 4 dec 1708. Original.
 • 287. Listers häradsrätts dom rörande en humlehage som Nils Nilsson i Holje ”nedgjort” varför hans grannar instämt honom till tinget. 26 febr 1709. Original.
 • 291. Infodrande av karta till Lands-kansliet. 9 mars 1709. Original.
 • 293. Holje byamän förklarar att de bytt gärden. 4 okt 1713. Original.
 • 297. Holje bys fullmakt för Suend Suendsson att föra byns talan i ett mål mot Hemmingsmåla rörande intrång å byns mark. 9 juni 1715. Original.
 • 301. Listers häradsrätts förbud mot fiske inom vissa vatten mot 40 marks vite efter anhållan av Holje-Biskopsmåla byalag. 18 mars 1731. Kopia 1767.
 • 303. Fördelning av vångarna i Holje by 1732. 11 mars 1732. Original.
 • 309. Listers häradsrätts dom rörande skogvaktaren Daniel Lindgren som anklagats för olaga skatteupptagande. Därefter Hovrättens resolution. 9 maj 1732. Kopia.
 • 313. Befallningsmannen Peter Torsell befalles publicera hovrättens dom. 26 maj 1732. Kopia
 • 315. Protokoll rörande utseende av marknadsplats. 2 juli 1733. Original.
 • 319. Rannsakning till följd av KB:s befallning rörande diverse kvarnar tillhöriga Holje by. 24 aug 1738. Avskrift.
 • 333. Listers häradsrätts dom rörande deltagande i ”Noggebro” å Holje marks ägor. 13 mars 1740. Kopia.
 • 337. Listers häradsrätts dom rörande bl.a. en del hö som brukspatronen C W Petre genom Hans Prytz i Sölvesborg tagit i Björsjöhagen. 3 juni 1746. Original.
 • 347. Listers häradsrätts dom rörande Holje byamäns klagande att Brokamåla m.fl. byar släppt in sina kreatur å byns ägor. 4 juni 1746. Kopia.
 • 351. Listers häradsrätts dom rörande en oduglig väg som Holje och Jämshögs byar var ansvariga för. 12 nov 1746. Kopia.
 • 355. Holje bys supplik till KB med begäran att slippa skattläggning av vissa skvaltkvarnar. Ingivet 18 juni 1747. Original
 • 359. Holje byamäns överenskommelse att ej hugga ned ek eller bok. 9 nov 1747.
 • 361. Listers häradsrätts dom angående den odugliga Pukaviksvägen för vilken Holje byamänanklagades. 26 nov 1748. Kopia
 • 365. Listers häradsrätts dom å supplik av Holje byamän angående vägen Holje-Jämshög. 2 mars 1749. Kopia.
 • 369. Holje bys gemensamma förbud mot nävertäkt. 20 juni 1751. Original.
 • 373. Holje byamän förklarar att de bytt mark. 17 dec 1752. Original.
 • 377. KB:s utslag rörande Holje bys lagsökning av Karlshamn för marknadsplatsens hyra. 23 nov 1754. Kopia.
 • 379. Lagmansrättens dom i samma mål. 17 juli 1756. Original.
 • 383. Befullmäktigande för J Håkansson och Lars Persson att för Holje bys talan i målet Holje-Karlshamn. 14 Juni 1759. Original.
 • 385. Karlshamn stad och Holje byamäns förening rörande tomtavgift för marknadsplatsen. 15 juni 1759. Original.
 • 387. Överenskommelse mellan C W Petre och Holje byamän om stängsel mellan Holje by och Lilla Holje. 17 april 1760. Original.
 • 391. Listers häradsrätts förbud mot betning å Holjes bys ägor. 11 dec 1760. Kopia
 • 395. Holje och Hemmingsmåla byars jämkning rörande viss samfälld mark. 18 mars 1773. Original.
 • 397. Rågång mellan Holje och Biskopsmåla. 29 juli 1776. Original.
 • 399. Överenskommelse rörande östra bron i Holje by. 28 sept 1780 Original.
 • 401. Diverse handlingar rörande Holje byamäns ansökan om att Hemmingsmåla byamän måtte förbjudas valla getter å byarnas samfällda mark. 10 jan 1781. Kopia.
 • 409. Hullingaryd åbors förklaring å Holje bys stämning för skogsskövling å den samfällda marken. 14 febr 1793. Original.
 • 413. Listers häradsrätts dom rörande olaga skogsavverkning som Hullingaryds åbor anklagats för av Holje m.fl. byalag. 12 mars 1793. Kopia.
 • 425. Listers häradsrätts dom i mål. A Hellman kontra Holje by rörande bl.a olaga skövlande. 5 okt 1793. Avskrift.
 • 341. Protokoll vid häradssyn mellan Holje, Hemmingsmåla och Biskopsmåla. 27 dec 1793. Avskrift.
 • 413. Lagmansrättens dom rörande målet Holje by mot Hullingaryd. 3 dec 1794. Original.
 • 425. Protokoll vid häradssyn Hemmingsmåla-Biskopsmåla-Holje. 24 aug 1795. Original.
 • 493. Listers häradsrätts dom i mål kronolänsman Gillström kontra A Hellman för olaga skogsavverkning i Holje bys samfällda mark. 5 okt 1795. Avskrift.
 • 513. Uppgift rörande en del av Holje bys utmark. 20 sept 1796. Original.
 • 515. A Hellmans begäran hos KB att Holje byamän under laga skiftets fortgång måtte förbjudas hugga skog å den samfällda marken. Resolution. 15 april 1800. Avskrift. 2 ex.

6. Diverse handlingar. 1 konvolut

 • 533. Arrendekontrakt (4 st).
 • 549. Bouppteckning (1 st).
 • 551. Fåralängd för år 1811 (1 st).
 • 553. Handlingar rörande Holje bys fodran hos EA Ericsson (7 st).
 • 569. Kungörelser (3 st).
 • 579. Köpebrev (5 st).
 • 594. Uppsättande av KB och andra rättsinstanser (6 st).

7. Handlingar rörande brandväsendet. 1 konvolut

 • 630. Förbindelse rörande sotning 1852 (1 st).
 • 634. Kvittenser å brandstodsavgifter (10 st).

Se även: s 116 (byst. prot. 1889. Inköp av sprutor).

8. Handlingar rörande fattigvård. 1 konvolut

 • 658. Förteckning över beviljade understöd (3 st).
 • 666. Förteckning över utspisning (1 st).
 • 674. Kassabok rörande Holje bys fattigvård år 1872 (1 st).
 • 720. Överenskommelse att ej dra in ”löst folk” (2 st).

Se även:

 • Bystämmoprotokoll
  • s 27 (1846)
  • s 35 (1852)
  • s 57 (1856)
  • s 79 (1870)
  • s 81 (1870)
  • s 91 (1872)
  • s 107 (1881)
 • Fattigföreståndarebefattning
  • s 109 (byst. prot. 1883)
 • Reparation av fattighuset
  • s 124 (byst. prot. 1893)
 • Garanti vid obemedlades inflyttning
  • s 127 (byst. prot. 1893)
 • Utackordering av barn
  • s 20 (byst. prot. 1839)
  • s 23 (byst. prot. 1842)
 • Lägenhet å marknadsplatsen
  • s 124 (byst. prot. 1893)

9. Handlingar rörande gästgiveri. 1 konvolut

 • 724. Förbud mot lönnkrogar (Ansökan samt resolution. Original och kopia.)
 • 740. Förflyttningsansökan av gästgiveri till Holje resp. Mörbohult (3 st).
 • 764. Holje gästgivaregård. Arrendekontrakt 1856 (1 st).
 • 766. KB:s utslag i mål länsman Thiman kontra f skogv. Svensson Lund rörande olovlig brännvins- och kaffeförsäljning 1828 (1 st).
 • 770. Kommunalstämmans anhållan hos KB om förbud mot utskänkning i Lilla Holje. Utan årtal (1 st).
 • 784. Skjutsbidragsfördelning 1877 (1 st).
 • 776. Skjutsförordning 1809 (1 st).
 • 786. Skjutsentreprenad 1880 (1 st).
 • 772. Memorial rörande brännvinstillverkningen 1831 (1 st).
 • 790. Vedentreprenadauktionsprotokoll 1876 (1 st)

10. Handlingar rörande Holje marknad. 1 konvolut

 • 798. Inlagor till utslag av härads- och lagmansrätt rörande ståndpenningar (7 st).
 • 893. Lantmäteriprotokoll (2 st).
 • 794. Entreprenadauktion för uppbyggande av marknadsbodar 1852 (1 st).

Se även:

 • 2. Bystämmoprotokoll
  • s 3 (1827)
  • s 21 (1841)
  • s 22 (1845)
  • s 28 (1846)
  • s 31 (1851)
  • s 39 (1853)
  • s 67 (1864)
  • s 71 (1865)
  • s 75 (1866)
  • s 103 (1866)
 • Utarrenderingar marknadsbodarna
  • s 81 (byst. prot. 1870)
  • s 99 (byst. prot. 1877)

11. Handlingar rörande jakt och fiske. 1 konvolut

 • 901. Arrendekontrakt (6 st).
 • 921. EA Ericssons inlaga rörande fisket i Holje bys vatten 1891 (1 st).
 • 925. Holje byamäns protest mot Juhlin-Dannfelts uppdelning av fiskevatten 1830 (1 st).
 • 927. Häradsrättens vite rörande Holje fiskevatten 1853 och 1862 (2 st).

Se även:

  • 2. Bystämmoprotokoll
   • s 3 (1827)
   • s 41 (1853)
   • s 53 (1855)
   • s 83 (1871)
   • s 111 (1886)
   • s 119 (1891)
   • s 123 (1893)
  • Utarrenderingar. Iståndsättning av fisket
   • s 39 (byst. prot. 1853)

12. Handlingar rörande lantmäteri. 1 konvolut

 • 935. Arvodesfördelningar, kostnader och kvittenser (8 st).
 • 951. Delning av skogen 1774 (1 st).
 • 967. Delningsbeskrivning till hemmansklyvning av No 4 Holje 1892 (1 st).
 • 973. Storskifte åren 1800-1809 (8 st).
 • 1069. Stängseldelningshandlingar (2 st).
 • 1113. Uppskattning av arealen till Holje by 1822 (4 st).
 • 1121. Uppskattning av ekbeståndet 1792 (6 st).

Se även bystämmoprotokoll 1858 s 63 (stängselplikt).

13. Handlingar rörande lägenheten Planterhagen. 1 konvolut

 • 1137. Arrendekontrakt (4 st).
 • 1149. Domboksutdrag rörande tvist mellan Holje och Hemmingsmåla rörande Planterhagen 1835 (1 st).
 • 1173. Lösen av ekarna i Planterhagen 1832 (1 st).

14. Handlingar rörande lägenheten Timmerbacken. 1 konvolut

 • 1175. Arrendekontrakt (1 st).
 • 1179. Inteckningshandlingar (2 st).
 • 1187. Köpe- och säljebrev (3 st).
 • 1199. Tillåtelse för änkan Helena Torbiörnsdotter att uppföra en stuga på Timmerbacken 1816 (1 st).
 • 1203. Timmerbacken. Entreprenadauktion för reparation 1858 (1 st).

15. Handlingar rörande skola och skolhus. 1 konvolut

 • 1207. Försörjningsbidrag vid skolgång 1868 (1 st).
 • 1209. Karta (1 st).
 • 1211. Protokollsutdrag från sammanträde rörande upptagande av lån till skolhusbyggnad 1875 (1 st).
 • 1213. Utdebiteringslängder (2 st).

Se även:

 • 8. Handlingar rörande fattigvård
  • s 674 (innehåller debiteringslängder angående vedförsörjningen).
 • 7. Handlingar rörande brandväsende
  • s 634 (kvittenser å brandstodsavgifter för skolan).

Se även:

 • Bystämmoprotokoll
  • s 87 (1872)
  • s 95 (1873)
  • s 99 (1877) Vedförsörjning till skolan
 • Uppbyggande av skolhus i Hemmingsmåla
  • s 81 (byst.prot. 1870)
 • Mat vid skolgång
  • s 79 (byst. prot. 1870)

16. Handlingar rörande vägar. 1 konvolut

 • 1219. Arbetsfördelningsuppställningar (9 st).
 • 1239. Domboksutdrag (3 st).
 • 1259. Kontrakt (2 st).

Se även:

 • Bystämmoprotokoll
  • s 27 (bygatan) 1846
  • s 49 (uppdelning av vägen Norra bro – Lilla Holje) 1853

17. Räkenskaper. 1 konvolut

 • 1267. Kassatablåer
 • – . Kvittenser
 • 1909. Räkningar, Verifikationer

Se även:

 • Årsräkenskaperna i bystämmoprotokollen
  • s 13 (1832)
  • s 23 (1842)
  • s 42 (1852)
  • s 53 (1855)
  • s 119 (1891)
  • s 123 (1893)

18.

 • 1910. Utdrag ur 1671 års jordebok rörande skattläggning i Holje by. 1 konvolut (8 st).